ການ​ຄິດ​ຂອງ Bosch

This Flash Video Player requires the Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ຄິດ​ກ່ອນ. ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ສິ່ງ​ຕ່າງໆ. ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັນ   – ທົ່ວ​ໂລກ.

ວິທີ​ຄິດ​ແບບ​ດຽວ​ກັນ, ການ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ທີ່​ດີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຫຼັກການ​ຂອງ​ບໍລິສັດ, ​ແລະ ຄ່າ​ນິຍົມ​ທີ່​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ​ເປັນ​ການກະທໍາ​ຕົວ​ຈິງ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ພື້ນຖານ​ສຳລັບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ທົ່ວ​ໂລກ​ຢູ່ Bosch. ມັນ​ແມ່ນ​ຄ່າ​ນິຍົມ ​ແລະ ຫຼັກການ​ຄື​ສິ່ງ​ເຫຼົ່ານີ້​ທີ່​ເປັນ​ແນວທາງ​ຊີ້​ນໍາ​ໃຫ້​ແກ່​ພະນັກງານ 300,00 ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ, ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ສາມາດ​ພັດທະນາ​ນະ​ວັດຕະ​ກໍ​າ ​ແລະ​ຜະລິດ​ຕະພັນ​ໃໝ່ໆແລະ​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ວັນ.

ຂ່າວ​ລ້າ​ສຸດ


2018-01-18 | Working at Bosch | Internet of Things | Business/economy | Electrified mobility | Industry 4.0 | Smart Home | Connected mobility

Bosch opens IoT campus in Berlin

*Bosch CEO Denner: “building bridges to Berlin’s creative and digital scenes” *An inspiring working environment for more than 250 IoT experts *Berlin’s mayor Müller: “important building block for Berlin as a digital capital” ເພີ່ມເຕີມ

2018-01-16 |

Over 100 000 workshops worldwide are registered in the “extra” loyalty program

*Workshops in 50 countries worldwide use the "extra" loyalty program *Collect points faster with nine strong partners *Current motorsports campaign in Germany ເພີ່ມເຕີມ

2018-01-16 |

Detroit Auto Show - NAIAS 2018

*One year after its debut, Bosch’s eAxle has achieved significant momentum. *Bosch’s braking and steering solutions will make automated driving a reality. *Connected solutions from Bosch will be essential in future vehicles. ເພີ່ມເຕີມ

2018-01-15 | Automated mobility

Bosch technology enables redundancy needed for automated driving

*Redundant braking and steering solutions from Bosch aid the rollout of automated driving. *Bosch is working on redundant braking solutions for all levels of automated driving. *Fail-degraded brake system combines iBooster and ESC systems to realize redundant braking. *Bosch technology was recently named as an Automotive News PACE finalist. *Bosch systems and components, as well as redundancy expertise, are a key enabler of automated driving solutions. ເພີ່ມເຕີມ

2018-01-08 |

Next-level control:

*Convenient: Control over all important functions with a single device *Flexible: Wireless wall bracket for easy access and great portability *Intuitive: Simple, icon-based menu *Stylish: A sophisticated design that blends neatly into any living environ-ment ເພີ່ມເຕີມ

 

ຫົວຂໍ້


ການ​ບໍລິຫານ​ຈັດການ​ນະ​ວັດຕະ​ກໍາ​ຢູ່ Bosch

ການ​ບໍລິຫານ​ຈັດການ​ນະ​ວັດຕະ​ກໍາ​ຢູ່ Bosch

ຄິດ​ຄົ້ນ​ເພື່ອ​ຊີວິດ​ເກີດ​ຈາກ​ແນວ​ຄວາມ​ຄິດ​ດຽວ.

ປະຫວັດ​ຄວາມ​ເປັນ​ມາ


ຂະ​ແໜງ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ພະ​ແນ​ກ


ສະຖານ​ທີ່


ຂໍ້ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ


ສໍາລັບ​ຂໍ້​ມູນ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກຸ່ມ​ບໍລິສັດ Bosch, ກະລຸນາ ​ເຂົ້າ​ເບິ່ງ Bosch.com.

ຂໍ້​ເທັດ​ຈິງ ​ແລະ​ຕົວ​ເລກ​ຄາດ​ການ*


​ເສັ້ນ​ທາງ:
ປະເທດລາວ: 2012
ທົ່ວ​ໂລກ: 1886
ພະນັກ​ງານ:
ປະເທດລາວ: -
ທົ່ວ​ໂລກ: 389,281
ສະຖານ​ທີ່:
ປະເທດລາວ: 1
ຍອດຂາຍ:
ທົ່ວ​ໂລກ: 73.1 ພັນ​ລ້ານ​ເອີ​ໂຣ
ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ການ​ວິ​ໄຈ ​ແລະ​ການ​ພັດທະນາ:
ທົ່ວ​ໂລກ: 7.0 ພັນ​ລ້ານ​ເອີ​ໂຣ

* ປະ​ເທດ​ລາວ: 2012 | ທົ່ວ​ໂລກ: 2016