ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ Bosch

ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ສະຖານທີ່ທີ່ຄວາມຄິດຂອງທ່ານນຳໄປສູ່ບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ໃຫຍ່ໂຕ. ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ Bosch.

ການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານບອສຈ໌ໃນປະເທດລາວ

ລອງສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ

ລອງຈີນຕະນາການພາບໂລກຂອງການຂັບຂີ່ລົດຍົນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ, ມີເຄື່ອງສຽງເວົ້າລົມເຊິງກັນແລະກັນ ແລະ ເຮືອນຊານບ້ານຊອງກໍ່ກາຍເປັນບ່ອນສະຫຼາດ. ໃນ ບອສຈ໌, ພວກເຮົາກໍາລັງຫັນປ່ຽນທັດສະນະເຫຼົ່ານີ້ ໃຫ້ເປັນຈິງເພື່ອປັບປຸງຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນທົ່ວໂລກ.
ເຂົ້າຮ່ວມທີມງານຂອງນັກຄິດທີ່ກ້າວຫນ້າ ກັບບ່ອນທີ່ທ່ານສາມາດສ້າງສິ່ງທີ່ເປັນເອກະລັກ: ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຊີວິດ.

ນີ້ຈຸດຢືນຂອງພວກເຮົາ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຮັດວຽກໃຫ້ Bosch?ນີ້ຄືເຫດຜົນ! ເຂົ້າຮ່ວມກັບພວກເຮົາໃນການປ່ຽນວິໄສທັດແຫ່ງອະນາຄົດ ເປັນເທັກໂນໂລຊີທີ່ມີຄວາມໝາຍເຊິ່ງປະດິດຂຶ້ນເພື່ອຊີວິດ.

ຂໍ້ຄວາມຫຼັກ
ສ້າງເຄື່ອງໝາຍຂອງທ່ານ
ເຮັດໃຫ້ວຽກຂອງທ່ານມີຄວາມໝາຍ. ດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ “ປະດິດສ້າງສັນເພື່ອຊີວິດ.”
ຍ່າງລົມກັນໄປ
ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ບ່ອນໃດ — ຈິດວິນຍານຂອງທີມງານພວກເຮົາຈະຢູ່ກັບທ່ານ.
ຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງໃໝ່
ທິດທາງຂອງທ່ານອາດຈະປ່ຽນໄປ — ພວກເຮົາຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງໆທ່ານ.
ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານສົມດຸນ
ເຮັດໃຫ້ວຽກຂອງທ່ານເຂົ້າກັນກັບວິຖີຊີວິດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນເປັນລາຍບຸກຄົນ.
ວາງແນວທາງຂອງໂລກໃນອະນາຄົດ
ອະນາຄົດໃຫ້ໂອກາດຫຼາຍໆຢ່າງ. ຈົ່ງເປັນຄົນໃນກຸ່ມທຳອິດທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດດ່ັງກ່າວ.
ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ
ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາສະເໜີເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ກັບທ່ານ.
ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ
ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາພິເສດ. ເພີ່ມຄຸນຄ່າພວກເຮົາຂຶ້ນດ້ວຍບຸກຄະລິກະພາບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານເອງ.
ເອົາປະໂຫຍດໃຫ້ຄົນຕໍ່ໄປ
ພວກເຮົາຮັກທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ. ຈົ່ງຊ່ວຍກັນຮັກສາພວກມັນໄວ້ທັງສອງຢ່າງສຳລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.
ສ້າງເຄື່ອງໝາຍຂອງທ່ານ

ສ້າງເຄື່ອງໝາຍຂອງທ່ານ

ເຮັດໃຫ້ວຽກຂອງທ່ານມີຄວາມໝາຍ. ດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ “ປະດິດສ້າງສັນເພື່ອຊີວິດ.”

ຢູ່ທີ່ Bosch, ພວກເຮົາມຸ້ງໝັ້ນທີ່ຈະພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່, ທີ່ມີປະໂຫຍດ, ແລະ ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດໃຫ້ດີຂຶ້ນໄປກັບພວກເຮົາ, ແລະ ຝາກຄວາມຊົງຈຳໄວ້ໃນໂລກນີ້.

ຍ່າງລົມກັນໄປ

ຍ່າງລົມກັນໄປ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ບ່ອນໃດ — ຈິດວິນຍານຂອງທີມງານພວກເຮົາຈະຢູ່ກັບທ່ານ.

Robert Bosch ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາມານານກວ່າ 130 ປີຜ່ານມາ, ແລະ ພວກເຮົາຍັງຄົງມີຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄ່ານິຍົມທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຍຸກປະຈຸບັນນີ້. ຄົ້ນພົບວັດທະນະທຳທີ່ຢູ່ບົນພື້ນຖານຂອງຄວາມເຄົາລົບ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແລະ ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາຕໍ່ໄປ.

ຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງໃໝ່

ຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງໃໝ່

ທິດທາງຂອງທ່ານອາດຈະປ່ຽນໄປ — ພວກເຮົາຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງໆທ່ານ.

ພວກເຮົາຍິນດີຕອ້ນຮັບການປ່ຽນແປງ ແລະ ສົ່ງເສີມໃຫ້ທ່ານສັບປ່ຽນລະຫວ່າງຕຳແໜ່ງ ແລະ ສາຂາການເຮັດວຽກ. ບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານ, ແລະ ເຮົາມາພາກັນນຳໄປປະຕິບັດກັນເທາະ.

ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານສົມດຸນ

ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານສົມດຸນ

ເຮັດໃຫ້ວຽກຂອງທ່ານເຂົ້າກັນກັບວິຖີຊີວິດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນເປັນລາຍບຸກຄົນ.

ທ່ານຮູ້ວ່າໃນຊີວິດມັນມີຫຼາຍກວ່າການເຮັດວຽກ. ນັ້ນເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນທ່ານຢ່າງຂັນແຂງໃນການຄົ້ນຫາຄວາມສົມດຸນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍລະຫວ່າງຊີວິດສ່ວນຕົວ ແລະ ອາຊີບການງານ. ມາຮ່ວມກັບພວກເຮົາ, ແລະ ໃຫ້ຊີວິດປ່ຽນແປງກັນເທາະ.

ວາງແນວທາງຂອງໂລກໃນອະນາຄົດ

ວາງແນວທາງຂອງໂລກໃນອະນາຄົດ

ອະນາຄົດໃຫ້ໂອກາດຫຼາຍໆຢ່າງ. ຈົ່ງເປັນຄົນໃນກຸ່ມທຳອິດທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດດ່ັງກ່າວ.

ກ່ຽວກັບແນວໂນ້ມຂະໜາດໃຫຍ່ທົ່ວໂລກ ແລະ ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກນິກໃໝ່, ພວກເຮົາສ້າງການແກ້ໄຂບັນຫາສຳລັບຊີວິດທີ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັນ. ແລະ ມີຄວາມອາດສາມາດຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດີຂຶ້ນ. ສ້າງວິໄສທັດຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດພ້ອມກັບພວກເຮົາ, ແລະ ຮ່ວມກັນເປັນສັກຂີພະຍານເຖິງຄວາມຄິດຂອງທ່ານຈະວາງແນວທາງຂອງໂລກໃນອະນາຄົດແນວໃດ.

ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ

ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ

ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາສະເໜີເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ກັບທ່ານ.

ບໍລິສັດລະດັບໂລກແຫ່ງໜຶ່ງ, ມີຫຼາຍວິທີໃນການເຮັດວຽກ: ຈາກແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນເຖິງໂຄງສ້າງຂອງອົງກອນ, ພວກເຮົາສະເໜີສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດວຽກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ເຂົ້າຮ່ວມ, ແລະ ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບທ່ານ.

ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ

ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາພິເສດ. ເພີ່ມຄຸນຄ່າພວກເຮົາຂຶ້ນດ້ວຍບຸກຄະລິກະພາບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານເອງ.

ທຸກຄົນແມ່ນແຕກຕ່າງກັນ. ພວກເຂົາຂອບໃຈສຳລັບຄວາມມເປັນຕົວຂອງຕົວເອງຂອງທ່ານ ແລະ ເຊື່ອວ່າຄວາມຫຼາກຫຼາຍເປັນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນສຳລັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ. ສະແດງໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວິທີຄິດຂອງທ່ານ, ແລະ ພວກເຮົາພາກັນມາຂັບເຄື່ອນນະວັດຕະກຳທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ດ້ວຍກັນ.

ເອົາປະໂຫຍດໃຫ້ຄົນຕໍ່ໄປ

ເອົາປະໂຫຍດໃຫ້ຄົນຕໍ່ໄປ

ພວກເຮົາຮັກທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ. ຈົ່ງຊ່ວຍກັນຮັກສາພວກມັນໄວ້ທັງສອງຢ່າງສຳລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.

ໃນສ່ວນທີ່ຄຳສັນຫຼັກໃນ DNA ຂອງພວກເຮົາຄືຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ກັບພວກເຮົາ, ທ່ານສາມາດບັນລຸຄວາມສຳເລັດທາງທຸລະກິດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນໂຄງການດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມໃນເວລາດຽວກັນ.

ສ້າງເຄື່ອງໝາຍຂອງທ່ານ
ສ້າງເຄື່ອງໝາຍຂອງທ່ານ ເຮັດໃຫ້ວຽກຂອງທ່ານມີຄວາມໝາຍ. ດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາ “ປະດິດສ້າງສັນເພື່ອຊີວິດ.”
ຍ່າງລົມກັນໄປ
ຍ່າງລົມກັນໄປ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຢູ່ບ່ອນໃດ — ຈິດວິນຍານຂອງທີມງານພວກເຮົາຈະຢູ່ກັບທ່ານ.
ຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງໃໝ່
ຄົ້ນພົບເສັ້ນທາງໃໝ່ ທິດທາງຂອງທ່ານອາດຈະປ່ຽນໄປ — ພວກເຮົາຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງໆທ່ານ.
ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານສົມດຸນ
ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານສົມດຸນ ເຮັດໃຫ້ວຽກຂອງທ່ານເຂົ້າກັນກັບວິຖີຊີວິດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາໃຫ້ທ່ານດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນເປັນລາຍບຸກຄົນ.
ວາງແນວທາງຂອງໂລກໃນອະນາຄົດ
ວາງແນວທາງຂອງໂລກໃນອະນາຄົດ ອະນາຄົດໃຫ້ໂອກາດຫຼາຍໆຢ່າງ. ຈົ່ງເປັນຄົນໃນກຸ່ມທຳອິດທີ່ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກໂອກາດດ່ັງກ່າວ.
ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ
ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ຂອງທ່ານ ທ່ານຮູ້ວ່າທ່ານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ພວກເຮົາສະເໜີເງື່ອນໄຂທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ກັບທ່ານ.
ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ
ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງທ່ານເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາພິເສດ. ເພີ່ມຄຸນຄ່າພວກເຮົາຂຶ້ນດ້ວຍບຸກຄະລິກະພາບທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານເອງ.
ເອົາປະໂຫຍດໃຫ້ຄົນຕໍ່ໄປ
ເອົາປະໂຫຍດໃຫ້ຄົນຕໍ່ໄປ ພວກເຮົາຮັກທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມຂອງພວກເຮົາ. ຈົ່ງຊ່ວຍກັນຮັກສາພວກມັນໄວ້ທັງສອງຢ່າງສຳລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ.

ເລີ່ມຕົ້ນການເຮັດວຽກຂອງ ທ່ານໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

ບໍ່ວ່າຂັ້ນຕອນຂອງການເຮັດວຽກຂອງທ່ານຢູ່ໃສ, ພວກເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານສາມາດຊອກຫາໂອກາດທີ່ເຫມາະສົມກັບພວກເຮົາ.
ຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຮົາແມ່ນຢູ່ໃນຄວາມຫຼາກຫຼາຍ - ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີຄຸນລັກສະນະທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານ. ຄົ້ນຫາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Bosch ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.

ຄົ້ນພົບບ່ອນເຮັດວຽກໃຫມ່ຂອງທ່ານ.

ເບິ່ງຮອບຕົວ ແລະ ຊອກຫາພື້ນທີ່ໃຫມ່ຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນວຽກໃຫມ່ຂອງທ່ານ.

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ

ຕະຫຼາດອາຊີບໃນທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາ

ຕະຫຼາດອາຊີບໃນທົ່ວໂລກຂອງພວກເຮົາ

ນັບຕັ້ງແຕ່ ບອສຈ໌ ເປັນຍີ່ຫໍ້ທົ່ວໂລກ, ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ການວາງແຜນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານກັບພວກເຮົາໄດ້ ຈາກທຸກບ່ອນໃນທົ່ວໂລກ. ຕອບສະຫນອງວຽກເຮັດງານທໍາທົ່ວໂລກ ແລະ ຊອກຫາວຽກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບທ່ານ.

ແຊຣ໌ສິ່ງນີ້ໃນ: