Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48Icon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

ຄໍາຢືນຢັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

Data protection policy of Robert Bosch (South East Asia) Pte Ltd

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ ປະກາດທາງກົດໝາຍ ຖະແຫຼງການຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

ກຸ່ມບໍລິສັດ ບອສຈ໌ (Bosch Groups) ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທຸກທ່ານ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບ ບໍລິສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນຕ່າງໆ ຂອງ ພວກເຮົາ.

Bosch ເຄົາລົບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານສະເໝີ

ການປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນການດໍາເນີນການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ແມ່ນຄວາມເປັນຫວ່ງທີ່ ສໍາຄັນອັນໜຶ່ງຂອງເຮົາ ຊຶ່ງພວກເຮົາຈະຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕະຫຼອດໄລຍະເວລາດໍາເນີນທຸລະກິດຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາດໍາເນີນການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ເກັບຮັກສາໄດ້ຕະຫຼອດໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ຢ່າງປິດລັບ ແລະ ຝ່າຍດຽວເທົ່ານັ້ນ ໃນການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກໍານົດທາງດ້ານກົດໝາຍຕ່າງໆ.

ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງນະໂຍບາຍທາງບໍລິສັດ ຂອງພວກເຮົາ.

ການເກັບຮັກສາ ແລະ ການດໍາເນີນການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ເວລາທ່ານໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃຫ້ກັບພວກເຮົາດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈເພື່ອ
ຈຸດປະສົງໃດໜຶ່ງທີ່ກໍານົດໄວ້ເທົ່ານັ້ນ ຕົວຢ່າງ ໃນກໍລະນີມີການລົງທະບຽນ, ການສໍາຫຼວດ, ການແຂ່ງຂັນ ຫຼື ໃນກໍລະນີມີການເຮັດສັນຍາໃດໜຶ່ງ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຂໍ້ມູນລຸ່ມນີ້ຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ເວລາທ່ານເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ: ທີ່ຢູ່ IP, Websites ທີ່ທ່ານ ໃຊ້ເຂົ້າຫາພວກເຮົາ (ຜູ້ອ້າງອີງ), ໜ້າທີ່ທ່ານໄດ້ເບິ່ງ, Files ເອກະສານຕ່າງໆທີ່ທ່ານໄດ້ດາວໂຫຼດ (Download), ວີດີໂອທີ່ທ່ານໄດ້ເບິ່ງ/ສຽງເພງທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງ, Linksສ່ວນບຸກຄົນທີ່ທ່ານໄດ້ຄລິກໃສ່, ຄໍາສັບທີ່ທ່ານໄດ້ຄົ້ນຫາ ຫຼື ວະລີ ທີ່ທ່ານໄດ້ຄົ້ນຫາ (Websites ທີ່ທ່ານໄດ້ຄົ້ນຫາ), ໄລຍະເວລາທີ່ທ່ານເຂົ້າ, ຕົວທ່ອງເວັບທີ່ທ່ານໄດ້ໃຊ້ ແລະ ອື່ນໆ. ຖ້າ ການເຂົ້າເບິ່ງ Websitesດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຜົນມາຈາກການໂຄສະນາທາງ Online ເຊັ່ນ ປ້າຍໂຄສະນາ, ວີດີໂອໂຄສະນາ, ການໂຄສະນາເຄື່ອງຈັກຄົ້ນຫາ ແລະ ອື່ນໆ, ພວກເຮົາກໍຍັງຈະຕ້ອງບັນທຶກວ່າ ແມ່ນປ້າຍໂຄສະນາໂຕໃດ, ຄໍາສັບ ໂຄສະນາໂຕໃດ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກະຕຸ້ນໃຫ້ທ່ານເຂົ້າເບິ່ງ Websites ຂອງ Bosch.

ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ເລິກເຊິງທີ່ໄດ້ມາດັ່ງກ່າວ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ Websites ຕ່າງໆຂອງ ພວກເຮົາມີຄວາມສົມບູນແບບຍິ່ງຂຶ້ນ ແລະ ກໍຍັງຊ່ວຍປັບປຸງໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າໃຫ້ໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງແຂກ ທີ່ເຂົ້າເບິ່ງ Websites ຂອງພວກເຮົາ.

ການໃຊ້ຂໍ້ມູນ ຄຸກກີ (Cookies)

1) ຂໍ້ມູນ Cookies ຂອງ Bosch

Bosch ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນ Cookies ແລະ ສ່ວນປະກອບທີ່ເປີດໃຊ້ງານຕ່າງໆ (ຕົວຢ່າງ JavaScript) ເພື່ອຕິດຕາມການມັກ ເປັນພິເສດຂອງແຂກທີ່ເຂົ້າເບິ່ງ Websites ແລະ ເພື່ອປັບການອອກແບບ Websites ຕ່າງໆ.

ຂໍ້ມູນ Cookies ແມ່ນ Files ເອກະສານຂໍ້ຄວາມຂະໜາດນ້ອຍທີ່ຖືກເກັບໄວ້ໃນຄອມພິວເຕີຂອງທ່ານເວລາທ່ານເຂົ້າເບິ່ງ Websites ຂອງພວກເຮົາ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການລົບອອກ, ທ່ານກໍສາມາດລົບຂໍ້ມູນ Cookies ອອກໄດ້ທຸກເວລາ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຖ້າບໍ່ມີຂໍ້ມູນ Cookies ນີ້ແລ້ວ ກໍອາດຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ບາງຟັງຊັ່ນ(Functions). ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໃນການລົບຂໍ້ມູນ Cookies ອອກນັ້ນ, ກະລຸນາຂໍຄວາມເຫັນຈາກຟັງຊັ່ນໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງຕົວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ.

2) ຂໍ້ມູນCookiesຂອງຝ່າຍທີສາມ

ບາງ Websites ຂອງ Bosch ຈະລວມເນື້ອໃນ ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການອື່ນເຂົ້າກັນ (ຕົວຢ່າງ YouTube, Facebook, Google, Twitter) ຊຶ່ງວ່າເປັນຝ່າຍທີ່ອາດຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນ Cookies ແລະ ສ່ວນປະກອບ ທີ່ເປີດໃຊ້ງານຕ່າງໆ. Bosch ຈະບໍ່ມີສິດໃດໆຕໍ່ກັບການດໍາເນີນການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໂດຍບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຫຼົ່ານີ້.

ການໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການວິເຄາະ Websites ຂອງ Webtrends

Bosch ຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືໃນການວິເຄາະ Websites ຂອງ Webtrends ເພື່ອດໍາເນີນການວັດແທກການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ.

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແມ່ນຈະຖືກເກັບຮັກສາດ້ວຍຮູບແບບປິດລັບ ເພື່ອໃຫ້ມັນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຕິດຕາມຄືນຫາຜູ້ຊົມ ໃຊ້ໄດ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ກໍລະນີແບບນີ້ແມ່ນຈະດໍຳເນີນໂດຍການປິດລັບທີ່ຢູ່ IP.

ສ່ວນຫຼາຍຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນ Cookies ເປັນລະບົບເມດຕຼິກ (Metrics) ເພື່ອໃຫ້ສາມາດວິເຄາະການໃຊ້ Websites ໄດ້. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, Bosch ຈະໃຊ້ພວກມັນເພື່ອປັບປຸງຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ. ຂໍ້ມູນທີ່ສ້າງຂຶ້ນກ່ຽວກັບການໃຊ້ Websites ຕ່າງໆ ແມ່ນຈະຖືກສົ່ງໂອນຢ່າງ ປິດລັບໄປຍັງເສີບເວີ (Server) ເກັບຮັກສາສະຖິຕິທີ່ດໍາເນີນການໂດຍ ບໍລິສັດ Webtrends Inc, 555 SW Oak Street, Suite 300, Portland, OR 97204, United States (“Webtrends”) ໃນ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ.

ຄົນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນປິດລັບນີ້ໄດ້.

ການໃຊ້ເຄື່ອງມືໂຊໂສພລັກອິນ (Social plugins) ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເຄື່ອງມືໂຊໂສເມເດຍ(Social media)

1) Facebook

Websites ຕ່າງໆ ຂອງ Bosch ຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືໂຊໂສພລັກອິນ (Plugintools ) ຈາກ Facebook.com ທີ່ເປັນ ເຄືອຂ່າຍເພື່ອສັງຄົມ, ຊຶ່ງດໍາເນີນການໂດຍ ບໍລິສັດ Facebook Inc., Palo Alto, CA, USA ("Facebook"). ເຄື່ອງມືພລັກອິນ ຈະຖືກກໍານົດດ້ວຍກາຂອງ Facebook ຫຼື ຄໍາປັດໄຈ ເຊັ່ນ "Facebook", “ມັກ", ຫຼື "ແຊຣ໌".

ຖ້າທ່ານເຂົ້າເບິ່ງໜ້າເອກະສານໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນ Websites ຂອງພວກເຮົາທີ່ປະກອບມີເຄື່ອງມືພລັກອິນດັ່ງກ່າວ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພວກມັນຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ. ເຄື່ອງມືພລັກອິນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຈົນກວ່າທ່ານຄລິກໃສ່ປຸ່ມທີ່ໃຫ້ມາ. ໂດຍການເປີດໃຊ້ງານເຄື່ອງມືພລັກອິນ, ທ່ານຈະສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ຫາ Facebook ແລະ ປະກາດຄວາມຍິນຍອມ ຂອງທ່ານຕໍ່ການສົ່ງໂອນຂໍ້ມູນໄປຍັງ Facebook. ຖ້າທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ Facebook ແລ້ວ, Facebook ກໍຈະ ສາມາດຊ່ວຍທ່ານໃນການເຂົ້າສູ່ບັນຊີ Facebook ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານກົດໃສ່ປຸ່ມຕາມລໍາດັບ, ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍຈະຖືກສົ່ງໂອນໄປຍັງ Facebook ຂອງທ່ານໂດຍກົງ ໂດຍຕົວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ ແລະ ກໍຈະຖືກເກັບຮັກສາ ໄວ້ທີ່ນັ້ນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ, ການດໍາເນີນການເພີ່ມເຕີມ ແລະ ການໃຊ້ ຂໍ້ມູນໂດຍ Facebook, ແລະ ສິດທິຕ່າງໆຂອງທ່ານ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມ ເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນັ້ນ, ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ແຈ້ງການວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ຂອງ Facebook.

ຖ້າທ່ານບໍ່ຢາກໃຫ້ Facebook ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານຜ່ານ Websites ຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຈະຕ້ອງອອກ ຈາກບັນຊີ Facebook ຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າເບິ່ງ Websites ຂອງພວກເຮົາ.

2) Google+

Websites ຕ່າງໆ ຂອງ Bosch ຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືໂຊໂສພລັກອິນ ("Plugin tools") ຈາກ plus.google.com ທີ່ເປັນ ເຄືອຂ່າຍເພື່ອສັງຄົມ, ຊຶ່ງດໍາເນີນການໂດຍ ບໍລິສັດ Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

("Google"). ເຄື່ອງມືພລັກອິນ ຈະຖືກກໍານົດດ້ວຍກາຂອງ Google+ ຫຼື ຄໍາປັດໄຈ ເຊັ່ນ "Google+" ຫຼື "Google plus", ຫຼື "+1".

ຖ້າທ່ານເຂົ້າເບິ່ງໜ້າເອກະສານໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນ Websites ຂອງພວກເຮົາທີ່ປະກອບມີເຄື່ອງມືພລັກອິນດັ່ງກ່າວ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພວກມັນຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ. ເຄື່ອງມືພລັກອິນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຈົນກວ່າທ່ານຄລິກໃສ່ປຸ່ມທີ່ໃຫ້ມາ. ໂດຍການເປີດໃຊ້ງານເຄື່ອງມືພລັກອິນ, ທ່ານຈະສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ຫາ Google ແລະ ປະກາດຄວາມຍິນຍອມ ຂອງທ່ານຕໍ່ການສົ່ງໂອນຂໍ້ມູນໄປຍັງ Google. ຖ້າທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ Google+ ແລ້ວ, Google ກໍຈະສາມາດ ຊ່ວຍທ່ານໃນການເຂົ້າສູ່ບັນຊີ Google+ ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານກົດໃສ່ປຸ່ມຕາມລໍາດັບ, ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍຈະ ຖືກສົ່ງໂອນໄປຍັງ Google ຂອງທ່ານໂດຍກົງ ໂດຍຕົວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ ແລະ ກໍຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ນັ້ນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ, ການດໍາເນີນການເພີ່ມເຕີມ ແລະ ການໃຊ້ ຂໍ້ມູນໂດຍ Google+, ແລະ ສິດທິຕ່າງໆຂອງທ່ານ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນ ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນັ້ນ, ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ແຈ້ງການວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ຂອງ Google.

ຖ້າທ່ານບໍ່ຢາກໃຫ້ Google ເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານຜ່ານ Websites ຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຈະຕ້ອງອອກຈາກບັນຊີ Google ຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າເບິ່ງ Websites ຂອງພວກເຮົາ.

3) YouTube

Websites ຕ່າງໆ ຂອງ Bosch ຈະໃຊ້ ແພລທ໌ຟອມ ວີດີໂອ ຢູທູບ (Platform Video YouTube)ຊຶ່ງດໍາເນີນການໂດຍ ບໍລິສັດ YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. YouTube ແມ່ນແພລທ໌ຟອມອັນໜຶ່ງ ທີ່ສາມາດຫຼິ້ນ Files ສຽງເພງ ແລະ ວີດີໂອ ທີ່ອັດໄວ້ຄືນໄດ້.

ເວລາທ່ານໂຫຼດໜ້າເອກະສານໃດໜຶ່ງຜ່ານທາງ Websites ຂອງພວກເຮົາ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ YouTube ທີ່ເຊື່ອມໂຍງຂອງທ່ານ ກໍຈະສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງ YouTube ເພື່ອຮັບປະກັນທາງດ້ານເຕັກນິກໃນການສົ່ງໂອນ Files ວີດີໂອ ຫຼື ສຽງເພງ ດັ່ງກ່າວ. ເວລາທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຫາ YouTube ແລ້ວ, ຂໍ້ມູນກໍຈະຖືກໂອນໄປຍັງ YouTube.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ, ການດໍາເນີນການເພີ່ມເຕີມ ແລະ ການໃຊ້ ຂໍ້ມູນໂດຍ YouTube, ແລະ ສິດທິຕ່າງໆຂອງທ່ານ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນ ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນັ້ນ, ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ແຈ້ງການວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ຂອງ YouTube.

4) Twitter

Websites ຕ່າງໆ ຂອງ Bosch ຈະໃຊ້ເຄື່ອງມືໂຊໂສພລັກອິນ ("Plugin tools") ຈາກ Twitter ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍເພື່ອ ສັງຄົມ, ຊຶ່ງດໍາເນີນການໂດຍ ບໍລິສັດ Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). ເຄື່ອງມືພລັກອິນ ຈະຖືກກໍານົດດ້ວຍກາຂອງ Twitter ຫຼື ຄໍາປັດໄຈ ເຊັ່ນ "tweet".

ຖ້າທ່ານເຂົ້າເບິ່ງໜ້າເອກະສານໃດໜຶ່ງຢູ່ໃນ Websites ຂອງພວກເຮົາທີ່ປະກອບມີເຄື່ອງມືພລັກອິນດັ່ງກ່າວ, ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ພວກມັນຈະຖືກປິດໃຊ້ງານ. ເຄື່ອງມືພລັກອິນດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຈົນກວ່າທ່ານຄລິກໃສ່ປຸ່ມທີ່ໃຫ້ມາ. ໂດຍການເປີດໃຊ້ງານເຄື່ອງມືພລັກອິນ, ທ່ານຈະສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ຫາ Twitter ແລະ ປະກາດຄວາມຍິນຍອມຂອງ ທ່ານຕໍ່ການສົ່ງໂອນຂໍ້ມູນໄປຍັງ Twitter. ຖ້າທ່ານເຂົ້າສູ່ລະບົບ Twitter ແລ້ວ, Twitter ກໍຈະສາມາດຊ່ວຍທ່ານ ໃນການເຂົ້າສູ່ບັນຊີ Twitter ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານກົດໃສ່ປຸ່ມຕາມລໍາດັບ, ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກໍຈະຖືກໂອນໄປຍັງ Twitter ຂອງທ່ານໂດຍກົງ ໂດຍຕົວທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ ແລະ ກໍຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ທີ່ນັ້ນ.

ສໍາລັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນ, ການດໍາເນີນການເພີ່ມເຕີມ ແລະ ການໃຊ້ ຂໍ້ມູນໂດຍ Twitter, ແລະ ສິດທິຕ່າງໆຂອງທ່ານ ແລະ ການຕັ້ງຄ່າທີ່ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄ່າເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນ ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານນັ້ນ, ແມ່ນໃຫ້ອີງໃສ່ແຈ້ງການວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ຂອງ Twitter.

ການໃຊ້ລິ້ງ (Links) ພາຍນອກ

Websites ຕ່າງໆ ຂອງ Bosch ອາດຈະປະກອບມີ Links ຕ່າງໆທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຍັງ Websites ຝ່າຍທີສາມ ຊຶ່ງດໍາເນີນການໂດຍຜູ້ ໃຫ້ບໍລິການອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືກັບພວກເຮົາ. ຫຼັງຈາກທ່ານຄລິກໃສ່ Links ດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີສິດແຕ່ຢ່າງ ໃດອີກຕໍ່ໄປ ໃນການເກັບຮັກສາ, ການຮັກສາ, ຫຼື ການດໍາເນີນການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆທີ່ຖືກສົ່ງໂອນໂດຍການຄລິກ ໃສ່ Links ນັ້ນ (ເຊັ່ນ ທີ່ຢູ່ IP ຫຼື URL ຂອງໜ້າເອກະສານທີ່ປະກອບມີລິ້ງດັ່ງກ່າວ), ເພາະວ່າພຶດຕິກໍາຂອງຝ່າຍທີສາມ ນັ້ນ, ໂດຍຄວາມຈິງແລ້ວ, ແມ່ນຢູ່ນອກຂອບເຂດການຄຸ້ມຄອງຂອງພວກເຮົາ. ສະນັ້ນ, Bosch ຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບ ສໍາລັບການດໍາເນີນການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃດໆໂດຍຝ່າຍທີສາມ.

ຂໍ້ກໍານົດກ່ຽວກັບການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ຈຸດປະສົງ

Bosch ຫຼື ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃດໜຶ່ງທີ່ Bosch ມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ ຈະໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານສໍາລັບຈຸດປະສົງໃນການ ບໍລິຫານທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງ Websites ຕ່າງໆ, ການບໍລິຫານລູກຄ້າ, ການສໍາຫຼວດຜະລິດຕະພັນ, ທ່ານສາມາດສົ່ງຄໍາສອບຖາມໄປຍັງ Bosch ແລະ ຕ້ອງແມ່ນຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບຈຸດປະສົງດັ່ງກ່າວນີ້ ຫຼື ຕ້ອງອີງຕາມ ລາຍລະອຽດຂອງຈຸດປະສົງຕ່າງໆໃນການດໍາເນີນການທີ່ໃຫ້ມາຕາມສະຖານທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ websitesຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ. ພະນັກງານຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການທີ່ Bosch ມີສ່ວນຮ່ວມນໍາ ຈະຕ້ອງມີພັນທະໃນການ ຮັກສາຄວາມລັບ ແລະ ຈະຕ້ອງປະຕິບັດຕາມບັນດາຂໍ້ກໍານົດ ຂອງ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຂອງ ປະເທດ ສິງກະໂປ ໃນ ປີ 2012.

ນອກຈາກນັ້ນ, ທຸກໆໜ່ວຍຄອມພິວເຕີທີ່ຈໍາເປັນຕໍ່ການວັດແທກທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທາງດ້ານອົງກອນ ກໍຈະ ຕ້ອງຜ່ານການຮັບຮອງທີ່ແນ່ນອນ.

ການລົມກັນ

ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງ Websites ນີ້, ພວກເຮົາອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາ Bosch ໂດຍຜ່ານການລົມກັນໄດ້.

ໃນເວລາສິ້ນສຸດການລົມກັນ, Files ເອກະສານບັນທຶກການລົມກັນຕ່າງໆນັ້ນກໍຈະຖືກລົບອອກ ແລະ ທາງ Bosch ຈະບໍ່ສະຫງວນເອົາຂໍ້ມູນປະຫວັດການລົມກັນນັ້ນໄວ້.

ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ

Bosch ຈະໃຊ້ວິທີປ້ອງໃນການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງ ຂອງພວກເຮົານັ້ນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການກໍ່ກວນ, ການສູນເສຍ, ການທໍາລາຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງໂດຍບຸກຄົນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ, ຫຼື ຈາກການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນແບບບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດ. ມາດຕະການໃນການຮັກສາ ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນກໍາລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມສະພາບການພັດທະນາ ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ.

ການໂຄສະນາ

ເວລາທ່ານໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃຫ້ກັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະໃຊ້ມັນເພື່ອແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ແລະ, ຕາມຄວາມເໝາະສົມ, ເພື່ອກວມເອົາທ່ານເຂົ້າໃນການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບຜະລິດ ຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການດັ່ງກ່າວ, ໂດຍໃນເງື່ອນໄຂວ່າທ່ານໄດ້ໃຫ້ຄໍາຢືນຢັນການຍິນຍອມຂອງທ່ານຕໍ່ກັບພວກເຮົາ ເພື່ອໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານສໍາລັບຈຸດປະສົງໃນການໂຄສະນາຕ່າງໆ. ຖ້າທ່ານໄດ້ຍິນຍອມອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາ ໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ແຕ່ທ່ານບໍ່ຢາກຮັບຂໍ້ຄວາມໂຄສະນາ ຈາກ Bosch ອີກຕໍ່ໄປ, ທ່ານກໍສາມາດ ຍົກເລີກການຍິນຍອມຂອງທ່ານໄດ້ທຸກເວລາ. ຈາກນັ້ນ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກໍຈະຖືກລົບອອກ, ຫຼື ໂດຍເງື່ອນໄຂ ວ່າມັນຈໍາເປັນສໍາລັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທວງເກັບເງິນ ແລະ ການບັນຊີ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງ Block ມັນ.

ການຍົກເລີກການຍິນຍອມ

ນອກຈາກນັ້ນ ທ່ານກໍຍັງສາມາດຍົກເລີກການຍິນຍອມຂອງທ່ານຕໍ່ກັບການເກັບຮັກສາ, ການດໍາເນີນການ, ແລະ ການໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານໃນອະນາຄົດ.

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານກໍຈະຖືກລົບອອກ ຖ້າການຍິນຍອມສໍາລັບການເກັບຮັກສາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຖືກຍົກເລີກ, ຖ້າບໍ່ ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວສໍາລັບປະສິດທິພາບຂອງຈຸດປະສົງນັ້ນອີກຕໍ່ໄປ ຫຼື ຖ້າການເກັບຮັກສາ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວນັ້ນເປັນທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ເນື່ອງຈາກເຫດຜົນທາງງດ້ານກົດໝາຍອື່ນໆ.

ຂໍ້ມູນທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ສໍາລັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການທວງເກັບເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ຫຼື ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ ປະຕິບັດຕາມພັນທະທາງດ້ານກົດໝາຍເພື່ອສະຫງວນສິດນັ້ນ ແມ່ນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.

ການເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ການແກ້ຂໍ້ມູນ

ທ່ານອາດຈະຮ້ອງຂໍເພື່ອທີ່ຈະເຂົ້າເຖິງ/ຫຼື ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ປະຈຸບັນຍັງຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງຫຼື ການຄວບຄຸມຂອງ ພວກເຮົາ ໂດຍການສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍເປັນລາຍລັກອັກສອນຫາພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຂໍ້ມູນລະອຽດຈາກທ່ານເພື່ອ ທີ່ຈະກວດສອບລັກສະນະສະເພາະຕົວຂອງທ່ານ ພ້ອມທັງຄວາມຈິງສໍາລັບຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຈະ ສາມາດຈັດການຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານໄດ້. ສະນັ້ນ, ກະລຸນາສົ່ງຄໍາຮ້ອງຂໍຂອງທ່ານເປັນລາຍລັກອັກສອນໄປຍັງທີ່ຢູ່ອີເມວ chanvetey.vann@bosch.com

ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກ

ເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ຫຼື ເພື່ອທີ່ຈະສົ່ງຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຄໍາຮ້ອງທຸກ ທີ່ກ່ຽວກັບຂ້ອງກັບການດໍາເນີນການຂໍ້ມູນ ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ.

ກະລຸນາຂຽນ ແລະ ສົ່ງຄໍາຮ້ອງທຸກໄປຍັງ:

ASEAN Data Security Officer
RBAS/DSO Department
Robert Bosch (SEA) Pte Ltd
11 Bishan Street 21
ປະເທດສິງກະໂປ 573943