ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ

ຄໍາຢືນຢັນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ

Data protection policy of Robert Bosch (South East Asia) Pte Ltd

1. ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້

ໂລເບິດ ບອດຈ Robert Bosch (South East Asia) Pte. Ltd. ແລະ ສາຂາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວກັບບໍລິສັດຕ່າງໆ ໃນຂົງເຂດ ອາຊຽນ (‘Robert Bosch ສີງກະໂປ’, ‘ພວກເຮົາ’, ‘ທີ່ເປັນພວກເຮົາ’ ‘ຂອງພວກເຮົາ’,ອື່ນໆ.) ໄດ້ປົກປ້ອງຢ່າງເຕັມທີ່ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ. ໃນດ້ານອື່ນ, ການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນ ແມ່ນ ນະໂຍບາຍຂອງພວກເຮົາສຳຫຼັບ ອາຊຽນ.

‘ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ’ ມີຄວາມໝາຍວ່າ ທຸກຂໍ້ມູນ ທີ່ກ່ຽວກັບ ສີ່ງທີ່ໄດ້ລະບຸ ຫຼື ສີ່ງທີ່ສາມາດລະບຸລັກສະນະຂອງບຸກຄົນ(ທີ່ເປັນ, ລັກສະນະບຸກຄົນ) – ຕົວຢ່າງ, ຊື່ຂອງທ່ານ, ເບີໂທລະສັບ, ທີ່ຢູ່ ອີເມວ ແລະ ຖະໜົນທີ່ຕັ້ງຢູ່ / ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ.

ໃນນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນສ່ວນຕົວ ຖ້າຫາກວ່າ ແລະ ເມື່ອໃດທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບທ່ານທີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນ ກັບການຈັດຫາຜະຫຼິດຕະພັນ ແລະ / ຫຼື ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ກໍ່ແມ່ນການດຳເນີນທຸລະກິດກັບທ່ານ ແລະ ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄດ້ ນຳໃຊ້ການບໍລິການ ອອນລາຍຂອງພວກເຮົາຄືແນວໃດ. (ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາອາດໄດ້ລວມເອົາ ເວັບໄຊ ຂອງ ພາກສ່ວນທີ່ສາມ. ທີ່ບໍ່ໄດ້ລວມມີໃນນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້. ກະລຸນາກວດເບີ່ງເວັບໄຊ ຂອງພາກ ສ່ວນທີ່ສາມກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນທີ່ວ່າພວກເຂົາອາດດຳເນີນການກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ຄືແນວໃດ.)

ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ບໍ່ໄດ້ລວມເອົາວ່າພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການກ່ຽວກັບຂໍມູນສ່ວນຕົວຄືແນວໃດທີ່ກ່ຽວກັບ ການຈັດຈ້າງພະນັກງານ, ການຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ ແລະ ພະນັກງານທີ່ໄດ້ ໝົດວາລະແລ້ວ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງ ການມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົາດຳເນີນການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວສຳຫຼັບ ປະເພດຂອງເອກກະລັກຕ່າງໆ, ແມ່ນ ກະລຸນາສົ່ງ ອີເມວເຖີງ ERROR: No link has been specified! ແລະ ພວກເຮົາຈະເຕັມໃຈທີ່ຈະສົ່ງສຳເນົາໃຫ້ແກ່ທ່ານ ໜື່ງສະບັບ.

2. ຈະນຳໃຊ້ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການເປັນສວ່ນຕົວນີ້ຄືແນວໃດ

ພວກເຮົາໄດ້ຂຽນນະໂຍບາຍນີ້ໃນທິດທາງທີ່ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ງ່າຍດາຍສຳຫຼັບຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານ. ທ່ານສາມາດອ່ານດ້ວຍທ່ານເອງຈົນຈົບ. ບໍ່ດັ່ງນັ້ນອາດຈະ ກົດໃສ່ ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້ເພື່ອນຳທ່ານໂດຍກົງໄປສູ່ ສ່ວນໃດໜື່ງທີ່ມີຄວາມກ່ຽວພັນທີ່ສຸດສຳຫຼັບທ່ານ.

ສຳຫຼັບຂໍ້ມູນລວມທົ່ວໄປກ່ຽວກັບວ່າພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນບຸກຄົນນີ້ຄືແນວໃດ, ພວກເຮົາຮັກສາໃຫ້ປອດໄພຄືແນວໃດ, ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຈັດວາງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາສົ່ງໄປທີ່ຕ່າງປະເທດ ກົດໃສ່ທີ່ນີ້ ERROR: No link has been specified! (ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປ), ERROR: No link has been specified! (ຄວາມປອດໄພ), ERROR: No link has been specified! (ການຈັດວາງ) ແລະ ERROR: No link has been specified! (ການສົ່ງໄປທີ່ຕ່າງປະເທດ).

ເພື່ອຢາກເຂົ້າເບີ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນລະຫວ່າງທ່ານ ກັບພວກເຮົາ, ກົດໃສ່ທີ່ນີ້:

 • ERROR: No link has been specified! (ກ່ຽວກັບລູກຄ້າ)
 • ERROR: No link has been specified! (ຄູ່ຮ່ວມທາງທຸລະກິດ, ຜູ້ສະໜອງ ແລະ ການຕິດຕໍ່ທາງທຸລະກິດອື່ນໆ)
 • users of our online service (ຜູ້ຊົມໃຊ້ ການບໍລິການອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ)

ເພື່ອຢາກເຂົ້າເບີ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດສິຂອງທ່ານ, ກົດໃສ່ບ່ອນນີ້:

 • limiting the information you provide to us (ການຈຳກັດຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານໃຫ້ກັບພວກເຮົາ)
 • withdrawing consent; opting out of marketing messages (ການຖອນຄຳເຫັນດີເຫັນພ້ອມ;ການຄັດເລຶອກອອກຂອງຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບການຕະຫຼາດ)
 • data accuracy (ຄວາມຊັດເຈນຂອງຂໍ້ມູນ)
 • access to personal data (ການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ)
 • correction of personal data (ການດັດແກ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ)
 • making a complaint (ການຕຳນິສົ່ງຂ່າວ)

3. ຂໍ້ມູນທົ່ວໄປກ່ຽວກັບວ່າ ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຄືແນວໃດ

3.1 ມາດຕະຖານກ່ຽວກັບ ກົດໝາຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ບາງປະເທດໃນ ອາຊຽນ ບໍ່ທັນມີກົດໝາຍກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ. ຖ້າທ່ານດຳລົງຊີວິດໃນປະເທດທີ່ ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງໂດຍລວມໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານທີ່ເປັນປະເທດທີ່ມີກົດໝາຍປົກ ປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບທ່ານເອງໄດ້.

ກົດໝາຍປົກປ້ອງຂໍ້ມູນໃນບາງປະເທດໃນ ອາຊຽນ ແມ່ນມີຄວາມແຕກຕ່າງຈາກ ກົດໝາຍປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ ໃນປະເທດອື່ນໆໃນ ອາຊຽນ. ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງໂດຍລວມໃນການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ຖ້າຫາກ ມາດຕະຖານທີ່ເຄັ່ງຄັດທີ່ສຸດກ່ຽວກັບກົດໝາຍການປົກປ້ອງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ກັບທ່ານ.

3.2 ຫຼັກການໂດຍລວມທີ່ພວກເຮົານຳໃຊ້ໃນເວລາທີ່ດຳເນີນການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບທ່ານເອງພຽງແຕ່ໃນຈຸດປະສົງສະເພາະ ແລະ ຖຶກຕາມກົດໝາຍ ເທົ່ານັ້ນ. ພວກເຮົາໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານກ່ຽວກັບຈຸດປະສົງ ແລະ ພວກເຮົາດຳເນີນການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ໃນວິທີການທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຈຸດປະສົງສະເພາະ ແລະ ຖຶກຕາມກົດໝາຍເທົ່ານັ້ນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ແຈ້ງ ໃຫ້ທ່ານ ຮູ້ກ່ຽວກັບສີ່ງນີ້. ພວກເຮົາດຳເນີນການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບທ່ານ ຢ່າງຖຶກຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຍຸດຕິທຳ.

ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບຕົວທ່ານນັ້ນມີຄວາມພຽງພໍ ແລະ ບໍ່ເກີນສີ່ງທີ່ກ່ຽວພັນກັບຈຸດ ປະສົງຕ່າງໆ (ຫຼາຍ) ທີ່ພວກເຮົາຈະດຳເນີນການສີ່ງດັ່ງກ່າວ. ພວເຮົາເອົາໃຈໃສ່ໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ຂໍ້ມູນສ່ວນ ຕົວ ແມ່ນມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ກ່ຽວພັນ ແລະ, ໃນເງື່ອນໃຂທີ່ຈຳເປັນສຳຫຼັບຈຸດປະສົງ ສຳຫຼັບສີ່ງທີ່ພວກເຮົາ ດຳເນີນການນັ້ນ, ພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມທັນກັບສະພາບການ.

ພວກເຮົາຮັກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານໃຫ້ດົນພຽງແຕ່ໃນໃນເງື່ອນໄຂທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການສີ່ງນີ້ເພື່ອໃຫ້ຖຶກກັບ ກົດໝາຍ ແລະ ຈຸດປະສົງທາງທຸລະກິດເທົ່ານັ້ນ. ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຮັກສາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ້ດົນນັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ມີການຈັດການດ້ານຄວາມປອດໄພເພື່ອປ້ອງກັນການເຂົ້າເຖີງໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ການເກັບກຳ, ການນຳໃຊ້, ການເປິດເຜີຍ, ການສ້າງສຳເນົາ, ການດັດແກ້, ການລົບອອກ ຫຼື ຄວາມສ່ຽງອື່ນໆທີ່ຄ້າຍຄືກັນນັ້ນ

3.3 ການດຳເນີນການທີ່ອີງໃສ່ກົດໝາຍຢ່າງເຕັງປ່ຽມ

ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະປະຕິບັດກັບແຕ່ລະບຸກຄົນ ກັບຜູ້ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມກ່ຽວພັນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ, ແຕ່ໃນບາງຄັ້ງພວກເຮົາບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດແບບນັ້ນເພາະວ່າພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທີ່ມີ.

ໃນປະເທດສີງກະໂປ, ກົດໝາຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄຳເຫັນດີຈາກທ່ານກ່ອນທີ່ພວກເຮົາຈະເກັບກຳ, ນຳໃຊ້, ເປິດເຜີຍ ແລະ ຮັກສາ (ເວົ້າລວມ, ‘ ການດຳເນີນການ’) ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ກ່ຽວກັບຕົວທ່ານ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ໃນກໍລະນີທີ່ຍົກເວັ້ນຕາມຄວາມຕ້ອງການສຳຫຼັບຄຳເຫັນດີ. ຕົວຢ່າງ, ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງການຄຳເຫັນດີ ໃນການດຳເນີນການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃນກໍລະນີທີ່ຕອບໂຕ້ກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ກ່ຽວກັບຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ຫຼື ຄວາມປອດ ໄພຂອງບຸກຄົນໃດໜື່ງ.

ໃນປະເທດອື່ນໃນ ອາຊຽນ ກົດໝາຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນໄດ້ອີງໃສ່ກົດໝາຍຢ່າງເຕັມປ່ຽມທີ່ອາດດຳ ເນີນການຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານເອງ. ໂດຍລວມແລ້ວ, ມັນແມ່ນ:

 • ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ການດຳເນີນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄດ້ຈຳເປັນສຳຫຼັບພວກເຮົາໃນການເຕີມເຕັມສັນຍາທີ່ ພວກຮົາມີກັບທ່ານ- ຕົວຢ່າງ, ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈັດຫາໃຫ້ທ່ານກັບການຮັບປະກັນ ຜະຫຼິດຕະພັນ- ເພື່ອໃຫ້ມີຂັ້ນຕອນ ຕາມທີ່ທ່ານສະເໜີມາ ທີ່ເລ່ັ່ງໃສ່ການນຳໄປສູ່ການເຮັດສັນຍາ
 • ໃນສະພາບທີ່ການດຳເນີນການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນແມ່ນຈຳເປັນສຳຫຼັບພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍບັງຄັບທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມ
 • ໃນສະພາບທີ່ການດຳເນີນການມີຄວາມຈຳເປັນໃນການປົກປ້ອງຄວາມຕ້ອງການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງ ທ່ານ, ລວມທັງຊີວິດ ແລະ ສຸຂະພາບ
 • ໃນສະພາບທີ່ການດຳເນີນການແມ່ນຈຳເປັນສຳຫຼັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຖຶກກົດໝາຍ ຫຼື ຄວາມຕ້ອງ ການດ້ານກົດໝາຍຂອງພາກສ່ວນທີ່ສາມ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານກົດໝາຍໄດ້ຖຶກກ້າວກ່າຍໂດຍສິດທິພື້ນຖານ ແລະ ອິດສະຫຼະພາບ ແລະ ຂອງທ່ານ ແລະ / ຫຼື
 • ໃນສະພາບທີ່ພວກເຮົາມີຄຳເຫັນດີຈາກທ່ານໃນການດຳເນີການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

4. ກ່ຽວກັບລູກຄ້າ

4.1 ພວກເຮົາເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາຄືແນວໃດ

ໂດຍທົ່ວໄປພວກເຮົາເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໂດຍກົງຈາກທ່ານເອງ. ພວກເຮົາຈະຖາມຈາກທ່ານ(ລວມທັງຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່)ເມື່ອທ່ານໄດ້ພົວພັນກັບພວກເຮົາ, ລວມທັງໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາຕອບສີ່ງທີ່ທ່ານຖາມມາກ່ຽວກັບຜະຫຼິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ. ບາງຄັ້ງພວກເຮົາກໍ່ເກັບກຳມາຈາກພາກສ່ວນທີ່ສາມ, ແຕ່ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ກວດກາແລ້ວວ່າພາກສ່ວນທີ່ສາມນັ້ນມີສິດທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໃຫ້ກັບພວກເຮົາບໍ່-ຕົວຢ່າງວ່າ, ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ເປັນໄປໄດ້ນັ້ນໃນເວລາທີ່ທ່ານສະເໜີມາເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດໃຫ້ຂໍ້ມູນແກ່ ທ່ານກ່ຽວກັບຜະຫຼິດຕະພັນ ແລະ / ຫຼື ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ.

4.2 ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳ

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານຂື້ນກັບສະພາບການຕ່າງໆ ຕາມເງື່ອນໄຂທີ່ພວກ ເຮົາພົວພັນກັບທ່ານ. ພວກເຮົາພຽງແຕ່ເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວສຳຫຼັບຈຸດປະສົງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງກ່ຽວ ກັບທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການສຳຫຼັບຈຸດປະສົງນັ້ນ. ພວກເຮົາໄດ້ກຳນົດ ຂໍ້ມູນ ສະເພາະລຸ່ມນີ້, ແຕ່ໃນທາງລວມແລ້ວມີ:

 • ເມື່ອທ່ານເລີ່ມຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ, ພວກເຮົາເກັບຂໍ້ມູນຈາກທ່ານທີ່ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດຕອບກັບຫາທ່ານ ແລະ ໂດຍລວມແລ້ວແມ່ນສາມາດສື່ສານກັບທ່ານ, ແລະ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມໃຫ້ກັບທ່ານ, ສຳຫຼັບຈຸດປະສົງ ຫຼື ຈຸດປະສົງສຳຫຼັບທ່ານທີ່ໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮາ- ຕົວຢ່າງ, ຊື່ຂອງທ່ານ, ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່ ອີເມວ, ເບີໂທ ລະສັບ, ທີ່ຢູ່ທາງໄປສະນີ, ສະຖານທີ່ຕັ້ງ/ ທີ່ຢູ່ຖະໜົນ ແລະ ທີ່ຢູ່ IPຂອງທ່ານ– ຖ້າຫາກໃນກໍລະນີທີ່ພວກເຮົາຖາມກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ພວກເຮົາ, ກະລຸນາໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ (ກົດ ບ່ອນນີ້ here ສຳຫຼັບ ລາຍລະອຽດຂອງການຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຮົາ)
 • ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນກັບທ່ານ, ເຊັ່ນວ່າ ປະເພດຂອງຜະຫຼິດຕະພັນ ແລະ / ຫຼືການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາມີໃຫ້ທີ່ອາດເປັນຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນນັ້ນຊ່ວຍໃຫ້ ພວກ ເຮົາສາມາດດຳເນີນການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ
 • ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວ່າທ່ານພົວພັນກັບພວກເຮົາຄືແນວໃດ, ລວມທັງຄຳຖາມຕ່າງໆ, ບັນຊີຂອງຂໍ້ມູນ,ຂໍ້ມູນການສົ່ງຜ່ານເມື່ອທ່ານຊື້ຜະຫຼິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ / ຫຼື ນຳໃຊ້ ຫຼື ການບໍລິການ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ຜະຫຼິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາຄືແນວໃດ ແລະ / ຫຼື ການບໍລິການຕ່າງໆ – ການສົ່ງຜ່ານຂໍ້ມູນອາດລວມໄປເຖີງບັດທີ່ກ່ຽວກັບການຈ່າຍ (ຫຼື ການຈ່າຍແບບ ອື່ນໆ) ລາຍລະອຽດໃນເວລາທີທ່ານຊື້ໂດຍຜ່ານ ເວັບໄຊ ຫຼື ການຈ່າຍໃຫ້ພວກເຮົາສຳຫຼັບ ການຈັດຫາຜະຫຼິດຕະພັນໃຫ້ທ່ານ ແລະ / ຫຼື ການບໍລິການ ແລະ
 • ສຳຫຼັບຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານນຳໃຊ້ການບໍລິການ ອອນລາຍໃຫ້ກົດ here

4.3 ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈີ່ງເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ແລະ ພວກເຮົານຳໃຊ້ຄືແນວໃດ

ການຈັດຫາ ຜະຫຼິດຕະພັນ, ການຂາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ

ໃນຄວາມກ່ຽວພັນກັບການຈັດຫາຜະຫິດຕະພັນ, ການຂາຍ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ ພວກເຮົາເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ທີ່ກ່ຽວກັບຕົວທ່ານ ຫຼື ກ່ຽວພັນກັບທ່ານໃນເວລາທີ່:

 • ທ່ານສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນຈາກພວກເຮົາກ່ຽວກັບຜະຫຼິດຕະພັນ ແລະ / ຫຼື ທ່ານ ຊອກຫາການສະໜັບສະ ໜູນ, ເຊັ່ນວ່າ ການຮັບປະກັນ, ແລະ /ຫຼື ຫຼັງຈາກການສະໜັບສະໜູນຫຼັງຈາກການຂາຍ (ຕົວຢ່າງ, ໃນຄວາມກ່ຽວພັນກັບແຮງຂອງເຄື່ອງມື), ຈາກພວກເຮົາ ແລະ /ຫຼື ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກ່ຽວກັບ ກິດຈະກຳ ການສ້ອມແປງ ຫຼື ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ / ຫຼື
 • ທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໃນແຜນງານໂຄສະນາການຂາຍ, ການແຂ່ງຂັນ, ການກູ້ຊື່ສຽງ ຫຼື ການຄືນເງີນສົດ ແລະ / ຫຼື ທ່ານເປັນຜູ້ຕິດຕາມ ກ່ຽວກັບ ອີເມວຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ຈົດໝາຍຂ່າວ( ຫຼາຍ)

ແລະ ພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວພຽງແຕ່ຈຸດປະສົງສຳຫຼັບກໍລະນີທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເກັບກຳ ການລົງທະບຽນຄ້ຳປະກັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ

ໃນທາງທີ່ກ່ຽວກັບ ການລົງທະບຽນການຄ້ຳປະກັນ ແລະ ການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກນັ້ນພວກ ເຮົາເກັບ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ກ່ຽວກັບທ່ານ ຫຼື ກ່ຽວກັບທ່ານເວລາທີ່ທີ່ລົງທະບຽນຜະຫຼິດ ຕະພັນກັບພວກເຮົາສຳຫຼັບການຄ້ຳປະກັນ ແລະ ຖ້າຫາກທ່ານຕິດຕໍ່ກັບພວກເຮົາສຳຫຼັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານເຕັກນິກ ແລະ (ໃນທຸກກໍລະນີ) ພວກເຮົານຳໃຊ້ສະເພາະສຳຫຼັບຈຸດປະສົງສຳຫຼັບ ສີ່ງທີ່ ພວກເຮົາ ເກັບກຳເທົ່ານັ້ນ.

4.4 ເວລາໃດທີ່ພວກເຮົາເປິດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ພວກເຮົາບໍ່ຂາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບ ຫຼື ກ່ຽວພັນກັບທ່ານ. ພວກເຮົາ, ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມພວກເຮົາ ເປິດເຜີຍຂໍ້ມູນໃນເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:

 • ໃຫ້ແກ່ບໍລີສັດຕ່າງໆ ແລະ ກ່ຽວກັບບໍລິສັດໃນເງື່ອນໄຂທີ່ເຫັນວ່າມີເຫດຜົນຄວາມຈຳເປັນ ສຳຫຼັບຈຸດປະສົງຕ່າງໆສຳຫຼັບສີ່ງທີ່ ພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ- ເບີ່ງ ‘ພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບ ຫຼື ກ່ຽວພັນກັບທ່ານຄືແນວໃດ’
 • ພວກເຮົາຊຸກຍູ້ໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການພາກສ່ວນທີ່ສາມຊ່ວຍພວກເຮົາກ່ຽວກັບການດຳເນີນກິດຈະກຳສຳຫຼັບການເກັບ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ເຊັ່ນວ່າຜູ້ໃຫ້ບໍລິການ, ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ,ຜູ້ໃຫ້ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຕົວແທນຕ່າງໆ-ໃນກໍລະນີນີ້, ພາກສ່ວນທີ່ສາມທີ່ໃຫ້ການບໍລິການແມ່ນພາຍໃຕ້ສັນຍາກັບພວກເຮົາເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວແມ່ນໄດ້ຖຶກປົກປ້ອງ
 • ຄຳເຫັນດີຈາກທ່ານ
 • ທ່ານມີຄວາມຄາດຫັວງທີ່ເໝາະສົມ, ຫຼື ທ່ານໄດ້ຮັບການບອກເລົ່າ, ວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງສີ່ງທີ່ໄດ້ຜ່ານ ຕະຫຼອດໃຫ້ກັບບຸກຄົນຕ່າງໆ, ບໍລິສັດ ຫຼື ຕົວແທນຕ່າງໆ
 • ພວກເຮົາໄດ້ຕ້ອງການ ຫຼື ອະນຸຍາດທາງກົດໝາຍໃນການເປິດເຜີຍຂໍ້ມູນ

5. ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ, ຜູ້ສະໜອງຕ່າງໆ ແລະ ສັນຍາທາງທຸລະກິດຕ່າງໆ

5.1 ພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບ ຫຼື ກ່ຽວພັນກັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ໂດຍທົ່ວໄປພວກເຮົາເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍກົງຈາກທ່ານເອງ. ພວກເຮົາຈະຖາມເອົາ (ລວມມີ ຂໍ້ມູນກ່ຽວ ກັບການຕິດຕໍ່ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນ) ໃນເວລາທີ່ທ່ານພົວພັນກັບພວກເຮົາ, ລວມທັງໃນເວລາ ທີ່ພວກເຮົາຕອບກັບຄຳຖາມຂອງທ່ານທີ່ກ່ຽວກັບຜະຫຼິດຕະພັນ ແລະ ລາຄາ ຫຼື ໃນເວລາທີ່ພວກເຮົາ ເຮັດວຽກກັບທ່ານໃນເວລາທີ່ສ້າງສາຍສຳພັນທາງທຸລະກິດກັບທ່ານ ແລະ / ຫຼື ບໍລິສັດ ແລະ ໃນເວລາ ທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ການບໍລິການໃຫ້ກັບທ່ານ ແລະ / ຫຼື ບໍລິສັດຂອງທ່ານ.

ບາງເວລາພວກເຮົາເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບທ່ານຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ສາມ, ເຊັ່ນວ່າ ບຸກຄົນອື່ນທີ່ກຳລັງ ເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດຂອງທ່ານ- ເຊັ່ນວ່າ, ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາໄດ້ເລີ່ມເອົາທ່ານເຂົ້າໃນທິມຂອງໂຄງການ.

5.2 ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ພວກເຮົາເກັບ

ຖ້າທ່ານເປັນນິຕິບຸກຄົນຜູ້ທີ່ເຮັດທຸລະກິດກັບພວກເຮົາ, ລວມທັງ ທ່ານທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ທີ່ເຮັດ ທຸລະກິດກັບພວກເຮົາ, ພວກເຮົາອາດຈະເກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວປະເພດຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ:

 • ຂໍ້ມູນການຕິດຕໍ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດສື່ສານກັບ, ແລະ ສົ່ງຄຳເວົ້າຕ່າງໃຫ້ກັບທ່ານ- ເຊັ່ນວ່າ ຊື່ຂອງທ່ານ, ນາມສະກຸນ, ທີ່ຢູ່ອີເມວ, ເບີໂທລະສັບບ່ອນເຮັດວຽກ ແລະ ເບີໂທລະສັບມືຖື
 • ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສາຍພົວພັນດ້ານທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາກັບທ່ານທີ່ຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການດຳເນີນທຸລະ ກິດກັບທ່ານ ແລະ / ຫຼື ກັບບໍລິສັດຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນວ່າປະເພດຂອງຜະຫຼິດຕະພັນ ແລະ / ຫຼື ການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຈັດໃຫ້ທີ່ອາດເປັນຄວາມສົນໃຈຂອງທ່ານ ແລະ / ຫຼື ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການໃຫ້ການບໍລິການສຳຫຼັບທ່ານ ແລະ /ຫຼື ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ແລະ
 • ການໂອນຖ່າຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວ່າທ່ານໄດ້ພົວພັນກັບພວກເຮົາຄືແນວໃດ, ລວມມີ ຄຳຖາມຕ່າງໆ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບບັນຊີ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການໂອນຖ່າຍໃນເວລາທີ່ທ່ານ ແລະ / ຫຼື ບໍລິສັດທີ່ຊື້ຜະຫຼິດຕະພັນ ຂອງພວກເຮົາ ແລະ/ ຫຼື ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ ແລະ ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານ ແລະ / ຫຼື ບໍລິສັດຂອງທ່ານນຳໃຊ້ຜະຫຼິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ / ຫຼື ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາຄືແນວໃດ
 • ສຳຫຼັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ອອນລາຍຂອງພວກເຮົາຄືແນວໃດ ກົດທີ່ນີ້ here

5.3 ພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວກັບທ່ານ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານຄືແນວໃດ

ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານຄື:

 • ເພື່ອເຕີມເຕັມໃຫ້ແກ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງທ່ານ ແລະ / ຫຼື ບໍລິສັດຂອງທ່ານສຳຫຼັບຜະຫຼິດຕະພັນ ແລະ / ຫຼືການບໍລິການ ແລະ ສີ່ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກິດຈະກຳຕ່າງໆ, ເຊັ່ນວ່າ ຜະຫຼິດຕະພັນ ແລະ / ຫຼືການນຳສົ່ງ, ການບໍລິການລູກຄ້າ, ບັນຊີ / ການຄຸ້ມຄອງສາຍສຳພັນ, ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ຈັດຫາການບໍລິການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນທາງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາກັບທ່ານ ແລະ /ຫຼື ບໍລິສັດຂອງທ່ານ
 • ເພື່ອສົ່ງໃຫ້ທ່ານກ່ຽວກັບການສື່ສານທາງການຕະຫຼາດ, ລວມການຈັດຫາທີ່ອາດເປັນເປົ້າໝາຍທີ່ອີງຕາມ ຄວາມສົນໃຈທີ່ເຫັນໄດ້ຂອງທ່ານ ແລະ / ຫຼື ບໍລິສັດຂອງທ່ານ, ລັກສະນະທາງທຸລະກິດ ແລະ ຈຸດທີ່ຕັ້ງ
 • ຈັດການສຳຫຼວດ ແລະ ຈັດການໂຄສະນາ ແລະ ກຳນົດ ຖ້າຫາກທ່ານ ແລະ / ຫຼື ບໍລິສັດຂອງທ່ານ ສາມາດໄດ້ຮັບສຳຫຼັບ ການບໍລິການ ຫຼື ການຈັດຫາໃດໜື່ງ
 • ເພື່ອຈັດຫາໃຫ້ທ່ານ ແລະ / ຫຼື ບໍລິສັດຂອງທ່ານກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມທີ່ພວກເຮົາຄິດວ່າອາດເປັນຄວາມສົນໃຈໃຫ້ກັບທ່ານ ແລະ / ຫຼື ບໍລິສັດຂອງທ່ານ, ເຊັ່ນວ່າ ຂ່າວສານກ່ຽວກັບພວກເຮົາ, ການແຈ້ງການທີ່ອອກຈາກພວກເຮົາ ແລະ ຂໍ້ມູນດ້ານເຕັກນິກເຊັ່ນວ່າ ຂ່າວສານກ່ຽວການບໍລິການກັບເຕັກນິກຕ່າງໆ
 • ເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມຕ້ອງການທາງທຸລະກິດປະຈຳວັນ ແລະ ການພົວພັນກັບທ່ານ ແລະ / ຫຼື ບໍລິສັດຂອງ ທ່ານ, ລວມທັງການສົ່ງຜະຫຼິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາ ແລະ / ຫຼືການບໍລິການໃຫ້ກັບທ່ານ ແລະ / ຫຼື ບໍລິສັດ ຂອງທ່ານ, ຂະບວນການຈ່າຍຕ່າງໆ, ຄຸ້ມຄອງບັນຊີການເງີນຂອງພວກເຮົາ, ດຳເນີນການສຳຫຼວດຜະຫຼິດຕະພັນ ແລະ ການພັດທະນາ, ບໍລິຫານ ເວບໄຊ ຂອງພວກເຮົາ, ການວິເຄາະການນຳໃຊ້ບໍລິການ, ການປົກປ້ອງຄວາມຜິດພາດ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລະບົບຂອງພວກເຮົາ ແລະ ການດຳເນີນການ, ການລາຍງານ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງ ດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງຄວາມຕໍ່ເນື່ອງທາງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ໂດຍທ່ານ ແລະ / ຫຼື ບໍລິສັດຂອງທ່ານ

5.4 ເວລາໃດທີ່ພວກເຮົາເປິດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ

ພວກເຮົາບໍ່ຂາຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ດີ,ພວກເຮົາ ເປິດເຜີຍຂໍ້ມູນຕາມລຸ່ມນີ້:

 • ໃຫ້ກັບບໍລິສັດຕ່າງໆ ແລະ ບໍລິສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເງື່ອນໄຂທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນເໝາະສົມສຳຫຼັບຫຼາຍຈຸດປະສົງສຳຫຼັບສີ່ງທີ່ພວກເຮົາໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ– ເບີ່ງ ‘ພວກເຮົານຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ ຄືແນວໃດ’
 • ເມື່ອພວກເຮົາໄດ້ຜູກພັນກັບຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການພາກສ່ວນທີ່ສາມໃນການຊ່ວຍພວກເຮົາເພື່ອດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆສຳຫຼັບສີ່ງທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ເຊັ່ນວ່າບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ການບໍລິການໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ (ເຊັ່ນວ່າ ການນຳສົ່ງຜະຫຼິດຕະພັນ, ການກວດກາການບໍລິການ ແລະ ຈຸດປະສົງອື່ນກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງພາຍໃນ) – ໃນກໍລະນີເຫຼົ່ານີ້, ຜູ້ໃຫ້ບໍລີການພາກສ່ວນທີ່ສາມແມ່ນພາຍໃຕ້ສັນຍາກັບພວກເຮົາທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານແມ່ນໄດ້ຖຶກປົກປ້ອງ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຖຶກນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເພື່ອ ຈຸດປະສົງອື່ນທີ່ນອກເໜືອຈາກການໃຫ້ບໍລິການຕາມສັນຍາທີ່ມີເທົ່ານັ້ນ
 • ພວກເຮົາໄດ້ຖຶກຕ້ອງການ ຫຼື ອະນຸຍາດໂດຍກົດໝາຍເພື່ອເຜີຍແຜ່

6. ຜູ້ນຳໃຊ້ການບໍລິການ ອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ

6.1 ການນຳໃຊ້ ກຸກກີ(cookies) ແລະ ກົນໄກການຊອກຫາອື່ນໆ

ກ່ຽວກັບການບໍລິການອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາອາດນຳໃຊ້ ກຸກີ (cookies) ແລະ ກົນໄກການ ຊອກຫາອື່ນໆ. Cookies ແມ່ນເປັນຟາຍທີ່ຂະໜາດນ້ອຍທີ່ອາດຖຶກເກັບໄວ້ໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໃນ ເວລາ ທີ່ທ່ານ ນຳໃຊ້ການບໍລິການອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ. ການຊອກຫາສາມາດນຳໃຊ້ຫຼາຍເຄື່ອງມື. ໂດຍສະເພາະ, ພວກເຮົາດຳເນີນການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນນຳໃຊ້ ເຕັກນິກ ປິກເຊວ ແລະ / ຫຼື ໃນລະຫວ່າງການວິເຄາະ ການລອກຟາຍ. ພວກເຮົາໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ:

 • ກຸກກີ cookies ທີ່ຕ້ອງການຢ່າງປົກກະຕິສຳຫຼັບໜ້າທີ່ການດ້ານເຕັກນິກຂອງການບໍລິການ ອອນລາຍ
 • ກຸກກີ cookies ແລະ ກົນໄກການຊອກຫາທີ່ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງການຢ່າງປົກກະຕິສຳຫຼັບໜ້າທີ່ດ້ານ ເຕັກນິກຂອງການບໍລິການອອນລາຍ- ຕາມປົກກະຕິແມ່ນສາມາດນຳໃຊ້ການບໍລິການອອນຈາກ ກຸກກີ ເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ກົນໄກການຊອກຫາ

6.2 ຕາມເຕັກນິກແລ້ວແມ່ນຕ້ອງການ ກຸກກີ

‘ຕາມເຕັກນິກແລ້ວແມ່ນຕ້ອງການ ກຸກກີ’ ໝາຍຄວາມວ່າກຸກກີເຫຼົ່ນນີ້ແມ່ນຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການ ຈັດຫາດ້ານເຕັກນິກຂອງການບໍລິການອອນລາຍ. ພວກມັນລວມມີ, ຕົວຢ່າງ, ກຸກກີ ທີ່ຮັກສາຂໍ້ມູນເພື່ອ ໃຫ້ແນ່ ໃຈການຜະຫຼິດທີ່ລາບລື່ນຂອງພາບ ວີດີໂອ ຫຼື ສຽງ. ຕາມເຕັກນິກທີ່ຕ້ອງການແລ້ວກຸກກີ cookies ຈະຖຶກລຶບອອກເມື່ອທ່ານອອກຈາກ ເວັບໄຊ.

6.3 ກຸກກີ ແລະ ກົນໄກການຊອກຫາທີ່ຕາມເຕັກນິກແລ້ວບໍ່ໄດ້ຖຶກຕ້ອງການ

ພວກເຮົາພຽງແຕ່ໃຊ້ ກຸກກີ ແລະ ກົນໄກການຊອກຫາທີ່ຕາມຕັກນິກແລ້ວບໍ່ຕ້ອງການ ຖ້າຫາກທ່ານໃຫ້ ຄຳເຫັນດີຂອງທ່ານໃນແຕ່ລະກໍລະນີ. ກ່ຽວກັບກຸກກີເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ກົນໄກການຊອກຫາ, ພວກເຮົາຈຳແນກ ໄດ້ດັ່ງນີ້:

 • ກຸກກີທີ່ໃຫ້ຄວາມສະດວກສະບາຍ – ພວກເຂົາອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນງານຂອງ ການບໍລິການ ອອນລາຍ ແລະ ດັ່ງນັ້ນ ອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານໃນການກວດຫາ ຢ່າງສະດວກຂື້ນ (ຕົວຢ່າງ,ການຕັ້ງພາສາຂອງທ່ານອາດລວມເອົາໃນກຸກກີ ເຫຼົ່ານີ້)
 • ກຸກກີທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ກົນໄກການຊອກຫາ:
  • ກຸກກີທາງການຕະຫຼາດ ແລະ ກົນໄກການຊອກຫາ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ກັບທ່ານກ່ຽວກັບການຈັດຫາໃຫ້ອີງຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ, ເປັນຜົນຈາກການວິເຄາະຂອງພຶດຕິກຳການນຳໃຊ້ຂອງທ່ານ
  • ເຄື່ອງມືສະຖິຕິເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດວັດແທກ, ຕົວຢ່າງ, ຈຳນວນຂອງໜ້າເຈ້ຍໃນການບໍລິການ ອອນລາຍທີ່ທ່ານໄດ້ເຂົ້າເບີ່ງ
  • ເຄື່ອງມືການຕິດຕາມການສົນທະນາແມ່ນໄດ້ຈັດເຂົ້າໃນອຸປະກອນຂອງທ່ານໂດຍຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານການຕະຫຼາດຂອງພວກເຮົາຖ້າຫາກທ່ານເຂົ້າເຖີງ ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໂດຍຜ່ານການໂຄສະນາ ຂອງຄູ່ຮ່ວມການຕະຫຼາດໃດໜື່ງ (ແລະ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນຈະບໍ່ມີຜົນຖ້າກາຍ 30 ວັນແລ້ວ) – ຖ້າຫາກທ່ານ ເຂົ້າເບີ່ງ ໜ້າໃດໜື່ງຂອງ ເວັບໄຊພວກເຮົາ ແລະ ກຸກກີຍັງບໍທັນຮັບຮູ້, ພວກເຮົາ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມການຕະຫຼາດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດຈື່ໄດ້ວ່າທ່ານໄດ້ ກົດໃສ່ບ່ອນໂຄ ສະນາ ນັ້ນ ແລະ ເຂົ້າໄປຫາ ເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ, ທີໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສັງລວມຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ການສົນທະນາ ແລະ ບັນທຶກຈຳນວນລວມຂອງຜູ້ໃຊ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ກົດໃສ່ການໂຄສະນາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ໄດ້ນຳເຂົ້າສູ່ເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ

 • ການຕິດຕໍ່ທາງສື່ສັງຄົມ – ບາງໜ້າໃນການບໍລິການ ອອນລາຍ ໄດ້ມີເນື້ອໃນ ແລະ ການບໍລິການຂອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຜູ້ອື່ນ (ຕົວຢ່າງ, Facebook, Twitter), ທີ່ອາດນຳໃຊ້ ກຸກກີ ແລະ ເນື້ອໃນອື່ນ – ສຳຫຼັບລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງສື່ສັງຄົມ ແມ່ນໃຫ້ເບີ່ງໃນໝວດຂ້າງລຸ່ມນີ້ ກ່ຽວກັບ ການເຊື່ອມຕໍ່ສື່ທາງສັງຄົມຕ່າງໆ

ທ່ານສາມາດຄຸ້ມຄອງ ກຸກີຂອງທ່ານເອງ ແລະ ກົນໄກການຊອກຫາທີ່ໄດ້ຕັ້ງໄວ້ໃນເຄື່ອງມືຊອກຫາ ແລະ / ຫຼື ການຕັ້ງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງພວກເຮົາ. (ຈື່ວ່າ: ການຕັ້ງຄ່າທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດໄວ້ອີງຕາມເຄື່ອງມື ຊອກຫາ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນແຕ່ລະກໍລະນີເທົ່ານັ້ນ.)

ຖ້າຫາກທ່ານຢາກຈະເຮັດໃຫ້ກຸກກີທັງໝົດບໍ່ເຮັດວຽກ, ກະລຸນາເຮັດໃຫ້ກຸກກີທັງໝົດບໍ່ເຮັດວຽກໂດຍ ການຕັ້ງຄ່າເຄື່ອງຊອກຫາ. ແຕ່ໃຫ້ຈື່ໄວ້ວ່າ ນີ້ຈະມີຜົນຕໍ່ ໜ້າທີ່ການເຮັດວຽກຂອງເວັບໄຊ.

ເມື່ອເຂົ້າເບີ່ງເວບໄຊຂອງພວກເຮົາ, ທ່ານຈະຖຶກຖາມໃນ ຕົວຫຼີ້ນ ກຸກກີວ່າ ທ່ານຈະເຫັນດີນຳການນຳໃຊ້ກຸກກີທີ່ມີຄວາມສະດວກຫຼືບໍ່, ກຸກກີທາງການຕະຫຼາດບໍ່ ຫຼື ກົນໄກການຊອກຫາ, ຕາມລຳດັບ.

ໃນການຕັ້ງຄ່າ ຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ, ທ່ານອາດຍົກເລິກຄໍາເຫັນດີໂດຍຜົນຕໍ່ເນື່ອງໃນອະນາຄົດ ຫຼື ຈະໃຫ້ຄຳເຫັນດີໃນພາຍຫຼັງ.

6.4 ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງສື່ສັງຄົມ

ໃນລະບົບອອນລາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃຫ້ພວກເຮົາອາດນຳໃຊ້ ສີ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງສື່ສັງຄົມ ຈາກ ເຄືອຂ່າຍສື່ສັງຄົມຕ່າງໆດ ເຊັ່ນວ່າ ປຸ່ມ ‘Like’, ‘Share’ ແລະ ‘comment’ ທີ່ໄດ້ສ້າງໂດຍ Facebook, Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, TMall ແລະ WeChat.

ເມື່ອທ່ານນຳໃຊ້ສື່ສັງຄົມຕ່າງໆ – ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອທ່ານຕັດສີນໃຈກົດ ‘Like’ ຫຼື ‘Share’ ບາງຢ່າງ –ຕົວຊອກຫາທາງອີນເຕີເນັດສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໂດຍກົງກັບ ຊີບເວີຂອງເຄືອຂ່າຍສື່ສັງຄົມຕ່າງໆ. ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກິດຜົນວ່າຜູ້ຈັດຫາເຄືອຂ່າຍສັງຄົມຮັບຂໍ້ມູນວ່າ ເຄື່ອງຊອກຫາ ອີນເຕີເນັດຂອງທ່ານ(internet browser) ໄດ້ເຂົ້າເຖີງສະຖານທີ່ນັ້ນທີ່ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຈັດຫາທາງ ອອນລາຍຂອງພວກເຮົາ ມີໄວ້ໃຫ້ກັບທ່ານ. ນີ້ເກິດຂື້ນໄດ້ ເຖີງວ່າທ່ານບໍ່ມີ ບັນຊີຜູ້ນຳໃຊ້ກໍ່ຕາມກັບຜູ້ຈັດຫາເຄືອຂ່າຍສື່ສັງຄົມທີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ໃນປະຈຸບັນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າໃຊ້ໂດຍບັນຊີຂອງທ່ານ. ການ Log files (ລວມທັງທີ່ຢູ່ IP), ໃນກໍລະນີນີ້, ໄດ້ສົ່ງຕໍ່ຢ່າງໂດຍກົງຈາກເຄື່ອງຊອກຫາ ອີນເຕີເນັດຂອງທ່ານ ໄປຫາ ເຊີບເວີຂອງຜູ້ຈັດຫາເຄືອຂ່າຍສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອາດຈະຮັກສາໄວ້ຢູ່ບອ່ນນັ້ນ. ຜູ້ຈັດຫາເຄືອຂ່າຍສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ເຊີບເວີຂອງມັນອາດຈະຕັ້ງຢູ່ນອກ ສະຫະພັນ ເອີລົບ(European Union) ຫຼື ຂົງເຂດເສດຖະກິດຂອງເອີລົບ (ຕົວຢ່າງ, ພວກເຂົາອາດຢູ່ໃນ ສະຫະລັດ ອາເມລີກາ).

ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງສັງຄົມແມ່ນລະບົບເອກກະລາດດ້ວຍມັນເອງທີ່ຂະຫຍາຍໂດຍຜູ້ຈັດຫາເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ. ສຳຫຼັບເຫດຜົນນີ້, ພວກເຮົາສາມາດທີ່ຈະມີບົດບາດກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ເກັບກຳນັ້ນ ແລະ ຮັກສາໄວ້ໂດຍພວກເຂົາ.

ຈຸດປະສົງ ແລະ ຂອບເຂດຂອງການເກັບກຳຂໍ້ມູນໂດຍເຄືອຂ່າຍສັງຄົມ, ໄດ້ສຶບຕໍ່ດຳເນີນການ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນໂດຍເຄືອຂ່າຍສັງຄົມເຊັ່ນດຽວກັນສິດຂອງທ່ານທີ່ມີ ແລະ ຕົວເລຶອກການຕັ້ງຄ່າເພື່ອປົກປ້ອງຄວາມເປັນສ່ວນຕົວສາມາດເຫັນໄດ້ໂດຍການປຶກສາກັບການແຈ້ງ ກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນຂອງເຄືອຂ່າຍສັງຄົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ຜູ້ໃຫ້ການບໍລິການເຄືອຂ່າຍສັງຄົມໄດ້ຮັບ ແລະ, ຖ້າຫາກວ່າເປັນໄປໄດ້, ເກັບຮັກສາ ຫຼື ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ, ທ່ານບໍ່ຄວນຈະນຳໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສະເພາະ – ນັ້ນແມ່ນ, ທ່ານບໍ່ຄວນນຳໃຊ້ ‘Like’, ‘Share’, ‘comment’ ຫຼື ປຸ່ມທີ່ຄ້າຍຄືກັນໃນເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ.

ໂດຍການນຳໃຊ້ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ວິທິແກ້ໄຂໂດຍກົດສອງຄັ້ງ (ທີ່ຈັດຫາໃຫ້ໂດຍ Heise Medien GmbH & Co. KG) ພວກເຮົາປົກປ້ອງການເຂົ້າເບີ່ງຂອງທ່ານໃນ ເວັບເພດຈຂອງພວກເຮົາຈາກການ ລອກ ແລະ ດຳເນີນການໂດຍຜູ້ຈັດຫາສື່ສັງຄົມໂດຍເປັນຕົວເລຶອກຫຼັກ. ເມື່ອນຳໃຊ້ໜ້າຕ່າງການນຳສະເໜີຂອງການສະເໜີ ທາງ ອີນເຕີເນັດຂອງພວກເຮົາທີ່ມີການເຊື່ອມຕໍ່ຕ່າງໆ, ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເລີ່ມທີ່ຈະບໍ່ເຮັດວຽກແລ້ວ. ປຸ່ມທີ່ເຮັດໃຫ້ມີ ການເຄື່ອນໄຫວຈະເກິດຂື້ນພຽງແຕ່ໃນເວລາທີ່ທ່ານກົດໃສ່ປຸ່ມທີ່ສະເພາະເທົ່ານັ້ນ.

7. ສິດທິຂອງທ່ານ

7.1 ການຈຳກັດຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານເອົາໃຫ້ພວກເຮົາ

ຖ້າພວກເຮົາຖາມທ່ານກ່ຽວກັບ ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ທ່ານບໍ່ຕ້ອງການທີ່ຈະເອົາໃຫ້, ກະລຸນາບອກພວກເຮົາ ແລະ ພວກເຮົາຈະລອງສຶບຕໍ່ໄປໂດຍທີ່ບໍ່ມີຂໍ້ມູນນັ້ນ. ເຖີງຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ມັນອາດຈະບໍ່ເປັນໄປໄດ້ສຳຫຼັບພວກເຮົາໃນການຈັດຫາຜະຫຼິດຕະພັນ ຫຼື ການບໍລິການທີ່ທ່ານກຳລັງຊອກຫາ ຫຼື ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ ອາດເປັນຜົນໃຫ້ເກິດຄວາມບໍ່ສະດວກໃຫ້ແກ່ທ່ານເມື່ອພວກເຮົາກຳລັງໃຫ້ການບໍລິການຜະຫຼິດຕະພັນ.

7.2 ການຖອນຄືນຄຳເຫັນດີ ແລະ ການເລຶອກອອກການຮັບຂໍ້ມູນການຕະຫຼາດ

ໃນສະພາບທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄຳເຫັນດີຂອງທ່ານກ່ຽວກັບການດຳເນີນການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດສາມາດຖອນຄືນຄຳເຫັນດີໃນທຸກໂອກາດ. ທ່ານສາມາດເຮັດແບບນີ້ໄດ້ໂດຍການແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ຊື່ງລວມມີ ອີເມວ) – ກົດທີ່ນີ້ here ສຳຫຼັບເບີຕິດຕໍ່ລະອຽດຂອງພວກເຮົາ.

ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນສຳຫຼັບ ບັນຊີ MyBosch ທ່ານອາດ login ເຂົ້າໄປເພື່ອດັດແກ້ການອະນຸຍາດຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໃນ My Profile. ໃນທາງເລຶອກອື່ນ, ທ່ານສາມາດກົດອອກຈາກ ອີເມວທາງການຄ້າໂດຍການ ກົດໄປທີ່ ‘unsubscribe’ ໃນດ້ານລຸ່ມຂອງແຕ່ລະ ອີເມວທີ່ພວກເຮົາສົ່ງໃຫ້ທ່ານນັ້ນ. ກະລຸນາຈື່ໄວ່ວ່າຖ້າຫາກທ່ານເລຶອກກົດອອກຈາກ ອີເມວທາງການຄ້າ ພວກເຮົາອາດຍັງຄົງຕ້ອງການທີ່ຈະຕິດຕໍ່ກັບທ່ານດ້ວຍຄວາມສຳຄັນຂອງການສົ່່ງຖ່າຍຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທ່ານ ແລະ / ຫຼື ບັນຊີຂອງບໍລິສັດຂອງທ່ານ ແລະ / ຫຼື ກ່ຽວກັບຜະຫຼິດຕະພັນ ແລະ / ຫຼື ການບໍລິການທີ່ທ່ານໄດ້ຊື້ຈາກພວກເຮົາ.

7.3 ຄວາມຊັດເຈນຂອງຂໍ້ມູນ

ພວກເຮົາໄດ້ນຳໃຊ້ຂັ້ນຕອນເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນບຸກຄົນທີ່ພວກເຮົາເກັບກຳແມ່ນມີຄວາມຊັດເຈນ, ທັນກັບເວລາ ແລະ ເຮັດສຳເຫຼັດ. ນີ້ລວມທັງການປັບໃຫ້ທັນເວລາຖ້າຫາກວ່າ ແລະ ເມື່ອທ່ານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ວ່າສີ່ງນັ້ນໄດ້ມີການປ່ຽນແປງ. ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນສຳຫຼັບບັນຊີ MyBosch ທ່ານອາດ loginເຂົ້າໄປ ແລະ ດັດແກ້ລາຍລະອຽດຢູ່ໃນ My Profile. ໃນທາງເລຶອກອື່ນ,ກະລຸນາໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບທຸກການປ່ຽນແປງໂດຍແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ຊື່ງລວມມີອິເມວ) – ກົດທີ່ນີ້ here ສຳຫຼັບລາຍລະອຽດຂອງພວກເຮົາ.

7.4 ການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ທ່ານສາມາດສະເໜີພວກເຮົາໃຫ້ຈັດຫາໃຫ້ທ່ານດ້ວຍສຳເນົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບທ່ານ ຫຼື ສີ່ງນັ້ນອ້າງອີງໃຫ້ທ່ານທີ່ໄດ້ມີໃນການຄອບຄອງຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາຈະກໍ່ຍັງຈະໃຫ້ທ່ານຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວິທີທາງທີ່ພວກເຮົາມີ, ຫຼື ອາດມີ, ໄດ້ນຳໃຊ້ ຫຼື ເປິດເຜີຍສີ່ງນີ້ໃນ 12 ເດືອນຜ່ານມາ.

ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນສຳຫຼັບບັນຊີ MyBoschທ່ານອາດສາມາດ login ເຂົ້າໄປ ແລະ ຊອກຫາ My Products ແລະ My Orders ເພື່ອຊອກຫາວ່າເມື່ອໃດທີ່ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວສຳຫຼັບຈຸດປະສົງຂອງຜະຫຼິດຕະພັນທີ່ໄດ້ຊື້ຈາກພວກເຮົາ ແລະ ຜະຫຼິດຕະພັນທີ່ສັ່ງຈາກພວກເຮົາ. ໃນທາງເລຶອກອື່ນ, ກະລຸນາຖາມພວກເຮົາເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ທີ່ລວມທັງ ອີເມວ) – ກົດທີ່ນີ້ here ສຳຫຼັບລາຍລະອຽດການຕິດຕໍ່ຂອງພວກເຮົາ. ພວກເຮົາອາດສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນຈາກທ່ານທີ່ໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດລະບຸເອກກະລັກຂອງທ່ານກ່ອນທີ່ຈະຕອບສະໜອງຕາມຄຳສະເໜີ. ອີງຕາມການລະບຸເອກກະລັກຂອງທ່ານ, ພວກເຮົາຈະຕອບກັບຕາມຄຳສະເໜີຂອງທ່ານໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້. ຖ້າຫາກພວກເຮົາບໍ່ສາມາດຕອບກັບຂໍ້ມະເໜີຂອງທ່ານໄດ້ພາຍໃນ 30 ວັນ ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານໃນໄລຍະເວລານັ້ນວ່າເມື່ອໃດທີ່ພວກເຮົາຈະສາມາດຕອບຂໍ້ສະເໜີທ່ານໄດ້.

ພວກເຮົາຮັກສາ ສິດທິເພື່ອຫັກຄ່າທຳນຽມສຳຫຼັບການເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ທີ່ຈະຖຶກຈຳກັດໃນການເພີ່ມຂື້ນຂອງລາຄາທີ່ເກິດຈາກພວກເຮົາໃນການຕອບສະໜອງຕໍ່ຄຳສະເໜີຂອງທ່ານ. ພວກເຮົາຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານກ່ຽວກັບຈຳນວນ (ຫຼື, ຖ້າຫາກວ່າ ສີ່ງນັ້ນບໍ່ສາມາດກຳນົດໄດ້, ມູນຄ່າທີ່ໄດ້ປະເມີນ) ຂອງຄ່າທຳນຽມກ່ອນການເຕີມເຕັມຄຳສະເໜີຂອງທ່ານ.

7.5 ການກວດແກ້ຂໍ້ຜິດພາດຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ທ່ານສາມາດສະເໜີພວກເຮົາເພື່ອກວດແກ້ຄວາມຜິດພາດ ຫຼື ຫຼົງລືມໃນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບທ່ານ ຫຼື ສີ່ງທີ່ອ້າງອີງເຖີງທ່ານທີ່ມີຢູ່ໃນການຄອບຄອງ ຫຼື ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພວກເຮົາ.

ຖ້າຫາກທ່ານໄດ້ລົງທະບຽນໃນບັນຊີ MyBosch ທ່ານອາດ login ເຂົ້າໄປ ແລະ ດັດແກ້ລາຍລະອຽດໃນ My Profile ເພື່ອດັດແກ້ທຸກຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ປັບປຸງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຢ່າງງາຍດາຍ. ໃນທາງເລຶອກອື່ນ, ແຈ້ງໃຫ້ພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບການສະເໜີການດັດແກ້ເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ລວມທັງ ອີເມວ) – ກົດໃສ່ທີ່ນີ້ here ສຳຫຼັບລາຍ ລະອຽດຂອງການຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ. ພວກເຮົາອາດສະເໜີຂໍ້ມູນຈາກທ່ານທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດລະບຸ ລັກສະນະຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ຈະແກ້ໄຂຕາມການສະເໜີໄດ້. ສະເພາະກ່ຽວກັບການລະບຸລັກສະນະ ທາງບຸກຄົນຂອງທ່ານນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະຕອບຕາມການສະເໜີໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ ສາມາດ ຕອບຄຳສະເໜີຂອງທ່ານພາຍໃນ 30 ວັນ ພວກເຮົຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານໃນຊ່ວງເວລານັ້ນກ່ຽວກັບວ່າ ເມື່ອໃດ ພວກເຮົາຈະສາມາດຕອບທ່ານໄດ້. ພວກເຮົາອາດເອົາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ໄດ້ຖຶກດັດແກ້ນັ້ນໃຫ້ກັບອົງກອນອື່ນ ທີ່ພວກຮົາໄດ້ເປິດເຜີຍຂໍ້ມູນ ສ່ວນຕົວຂອງທ່ານມາແລ້ວນັ້ນ.

8. ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ

ໃນນາມທີ່ເປັນຜູ້ສະໜອງຊັ້ນແຖວໜ້າຂອງໂລກດ້ານ ເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ການບໍລິການ ພວກເຮົາຖືເອົາ ຄວາມປອດໄພຂອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບ ຫຼື ອ້າງອີງເຖີງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ

ພວກເຮົາມີມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມໃນການປ້ອງກັນຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານອາດຖຶກເສຍໂດຍ ບັງເອີນ, ໄດ້ນຳໃຊ້ ຫຼື ໄດ້ເຂົ້າເຖີງຈາກການບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ, ໄດ້ປ່ຽນແປງ ຫຼື ເປິດເຜີຍ. ພວກເຮົາຈຳກັດ ການ ເຂົ້າເຖີງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານ, ເຖີງພະນັກງານ ແລະ ຕົວແທນຕ່າງໆ, ຄູ່ສັນຍາ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ສາມອື່ນໆ ຜູ້ທີ່ມີທຸລະກິດ ‘ຕ້ອງການຮູ້’. ພວກເຂົາຈະດຳເນີນການຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວຂອງທ່ານພຽງແຕ່ ອີງຕາມຄຳແນະນຳ ຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ.

ພວກເຮົາມີວິທີການທີ່ຈະຈັດການກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ສົງໃສວ່າລະເມິດ ແລະ ຈະແຈ້ງໃຫ້ທ່ານ ແລະ ທຸກອົງການ ທີ່ສາມາດຕິດຕາມກ່ຽວກັບການລະເມິດຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ແທ້ຈີງ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການຄູ່ສັນຍາ ຫຼື ກົດໝາຍ ເພື່ອເຮັດສີ່ງນັ້ນ.

9. ການເປິດເຜີຍຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ພວກເຮົາຈະຢຸດຕິການຮັກສາເອກກະສານທີ່ມີຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບຕົວທ່ານ ຫຼື ອ້າງອີງເຖີງທ່ານໃຫ້ໄວ ເທົ່າທີ່ໄວ ໄດ້ໃນເມື່ອມີເຫດຜົນພຽງພໍທີ່ຄາດວ່າຈຸດປະສົງສຳຫຼັບສີ່ງທີ່ໄດ້ເກັບກຳບໍ່ໄດ້ຮັກສາໂດຍພວກເຮົາອິກຕໍ່ໄປແລ້ວ ແລະ ພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ຕ້ອງການມັນອິກຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ແລະ ຈຸດປະສົງດ້ານກົດໝາຍ. ໃນທາງເລຶອກອື່ນ, ພວກເຮົາ ອາດຈະປິດບັງຊື່ດັ່ງນັ້ນມັນຈະບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານອິກຕໍ່ໄປ.

10. ການສົ່ງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວໄປຕ່າງປະເທດ

ພວກເຮົາອາດຈະ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ, ຂື້ນກັບ ສະພາບຕ່າງໆພາຍໃຕ້ສີ່ງທີ່ວ່າທ່ານໄດ້ຈັດຫາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ ໃຫ້ກັບ ພວກເຮົາ, ມີຄວາມຕ້ອງການດ້ານທຸລະກິດ ໃນການສົ່ງ (ຫຼື ເຮັດສຳເນົາ) ອອກຈາກປະເທດທີ່ທ່ານໄດ້ເອົາໃຫ້ ພວກ ເຮົາ ແລະ ໃຫ້ກັບບໍລິສັດຕ່າງໆ ຫຼື ບໍລິສັດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນປະເທດອື່ນ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າຫາກທ່ານເອົາໃຫ້ພວກເຮົາທີ່ຢູ່ນອກ ຈາກປະເທດ ສີງກະໂປ ພວກເຮົາອາດຈະ ໄດ້ສົ່ງມັນໃຫ້ກັບຫ້ອງການໃຫຍ່ຂອງຂົງເຂດທີ່ຢູ່ໃນສີງກະໂປ.

ພວກເຮົາໄດ້ມີສັນຍາເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ກ່ຽວກັບທ່ານ ຫຼື ກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານນັ້ນໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ ໂດຍຜູ້ຮັບ ທີ່ຖຶກແຕ່ງຕັ້ງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນລະດັບດຽວກັນທີ່ຕ້ອງການໂດຍນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້. ນີ້ລວມມີການຮັບຮອງການປະຕິບັດທີ່ຄືກັນ /ມາດຕະຖານວິທີການດຳເນີນການ (SOPs) ໃນທຸກບໍລິສັດ ແລະ ບໍລີສັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນເຂດອາຊຽນ (ແລະ ໃນຈຸດທີ່ຫ້ອງການໃຫຍ່ສາກົນ, ໃນເຂດເສດຖະກິດ ເອີລົບ European Economic Area).

11. ການຕຳໜີສົ່ງຂ່າວ

ຖ້າທ່ານມີຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ດຳເນີນການກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວກ່ຽວກັບທ່ານ ຫຼື ສີ່ງທີ່ ອ້າງອີງເຖີງທ່ານ – ສີ່ງນັ້ນແມ່ນ, ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດສອດຄ່ອງກັບນະໂຍບາຍຄວາມ ເປັນ ສ່ວນຕົວນີ້ ແລະ / ຫຼື ດ້ວຍການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນທີ່ນຳໃຊ້ໄດ້ / ກົດໝາຍກ່ຽວກັບຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ ແມ່ນໃຫ້ແຈ້ງໃຫ້ ພວກເຮົາ. ທ່ານອາດແຈ້ງໂດຍເປັນລາຍລັກອັກສອນ (ລວມທັງ ອີເມວ) – ກົດໃສ່ທີ່ນີ here ສຳຫຼັບລາຍລະອຽດ ຂອງການຕິດຕໍ່. ກະລຸນາລວມເອົາສີ່ງຕ່າງລຸ່ມນີ້:

 • ລາຍລະອຽດຂອງການຕິດຕໍ່ທີ່ພວກເຮົາສາມາດລະບຸທ່ານໄດ້
 • ລາຍລະອຽດທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຊັດເຈນກ່ຽວກັບລັກສະນະຂອງການຕຳນິສົ່ງຂ່າວ- ຕົວຢ່າງ, ເກິດຫຍັງຂື້ນ, ເວລາໃດທີ່ທ່ານໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບສີ່ງນີ້ ແລະ ຜູ້ໃດແດ່ທີ່ຮັບຮູ້ນຳ
 • ຍົກໃຫ້ເຫັນຜົນກະທົບຈາກສີ່ງທີ່ເກິດຂື້ນນັ້ນໄດ້ມີຕໍ່ທ່ານ ແລະ
 • ລາຍລະອຽດຂອງສີ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຫັນໃນການແກ້ໄຂກ່ຽວກັບຄຳຕຳນີສົ່ງຂ່າວຂອງທ່ານນັ້ນ

ພວກເຮົາຈະຮັບຮູ້ການຕຳນິສົ່ງຂ່າວຂອງທ່ານໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ໄວໄດ້. ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຮົາຈະກວດກາສີ່ງດັ່ງກ່າວ. ພວກເຮົາອາດຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກທ່ານອິກ, ສົນທະນາກັບພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ທົບທວນເອກກະສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕ່າງໆ ແລະ / ຫຼື ຮັບຄຳເຫັນດ້ານກົດໝາຍ ຫຼື ວິຊາການໃນການກວດສອບຂອງພວກເຮົາ. ເມື່ອພວກ ເຮົາໄດ້ເຮັດການກວດສອບສຳເຫຼັດແລ້ວ, ພວກເຮົາຈະຂຽນເຖີງທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຊາບຜົນຂອງການ ກວດສອບນັ້ນ.

12. ຕິດຕໍ່ຫາພວກ

ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາເພື່ອຮັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຄວາມກ່ຽວພັນຂອງນະໂຍບາຍນີ້, ເພື່ອໃຫ້ຄຳເຫັນ ຫຼື ຄຳຕຳນິສົ່ງຂ່າວໂດຍການຕິດຕໍ່ຫາ ພະນັກງານຜູ້ຮັບຜິດຊອບປົກປ້ອງຂໍ້ມູນໃນຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ໂດຍທາງຈົດໝາຍ:

ພະນັກງານກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຂໍ້ມູນ, ອາຊຽນ

ເຂດພາກພື້ນRobert Bosch (S.E.A.) Pte. Ltd.

11 ຖະໜົນ Bishan 21

ສີງກະໂປ 573943

ທາງ ອີເມວ:

asean.dpo@sg.bosch.com

13. ການປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍ

ພວກເຮົາຖືສິດໃນການປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບປຸງນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວນີ້ໃນແຕ່ລະໄລຍະ. ພວກເຮົາຈະແຈ້ງ ການປ່ຽນແປງໂດຍການລົງໃນ ເວັບໄຊ. ນະໂຍບາຍຄວາມເປັນສ່ວນຕົວທີ່ໄດ້ຖຶກປັບປຸງຈະມີຜົນນຳໃຊ້ ຕາມວັນ ເວລາທີ່ໄດ້ແຈ້ງຜ່ານທາງເວັບໄຊນັ້ນ.