ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ
ໂຄງການເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຊີວິດ

ໂດຣນທາງການແພດເພື່ອການກູ້ໄພ!

ການແກ້ໄຂສິ່ງທ້າທາຍດ້ານສຸຂະພາບໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ.

Project Yonah

ການຫັນປ່ຽນສາທາລະນຸປະໂພກໃນຊຸມຊົນເຂດຊົນນະບົດ

ປະຈຳຢູ່ສິງກະໂປ ແລະ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງສາມທ່ານ, Yonah ແນໃສ່ເພື່ອພິຊິດອຸປະສັກໃນການເຂົ້າເຖິງສຸຂະພາບໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດ ຜ່ານເຕັກໂນໂລຊີໂດຣນອັດຕະໂນມັດ.

ປັດຈຸບັນທີມງານກຳລັງເຮັດວຽກເພື່ອກໍ່ສ້າງ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງໂດຣນທີ່ພ້ອມໃຊ້ງານ ເພື່ອຈັດສົ່ງອຸປະກອນການແພດສະເພາະໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ ໄປຍັງສະຖານທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກຫຼາຍກວ່າຊາວແຫ່ງ.

ໃນນາມຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ Yonah, Bosch ຊ່ວຍ Yonah ໂດຍໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຕໍ່ເນື່ອງໂດຍຊ່ຽວຊານດ້ານເຕັກໂນໂລຊີຂອງ Bosch ພ້ອມທັງຈັດສົ່ງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການແກ້ໄຂສຳລັບໂຄງການ.

ສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ມີການດຳລົງຊີວິດທີ່ດີກວ່າຜ່ານນະວັດຕະກຳໃໝ່ ແມ່ນຢູ່ໃນສາຍເລືອດຂອງ Bosch. Yonah ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ສົມບູນແບບຂອງລຸ້ນຄົນຖັດໄປ ຜູ້ທີ່ພວມສ້າງການປ່ຽນແປງທີ່ສ້າງສັນຕໍ່ຊຸມຊົນທົ່ວໂລກດ້ວຍທັກສະ ແລະ ຄວາມຊຳນານດ້ານການສຶກສາ.

MARTIN HAYES, ປະທານຂອງ BOSCH ໃນອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້

12 ວັນ

ທ່ານຮູ້ບໍ່? ປັດຈຸບັນສາມາດໃຊ້ເວລາດົນເຖິງ 12 ວັນໃນການຈັດສົ່ງວັກຊີນ.

ພິຊິດສິ່ງທ້າທາຍດ້ວຍການແກ້ໄຂດ້ານນະວັດຕະກຳ

ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນການແພດສະເພາະໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງເຊັ່ນ: ວັກຊີນບໍ່ສາມາດຄົງຢູ່ໄດ້ດົນຫາກບໍ່ມີການແຊ່ແຂງ, ຈະບໍ່ໄດ້ໃຊ້ງານອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ຍ້ອນບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ. ການນຳໃຊ້ໂດຣນອັດຕະໂນມັດໃນການແຈກຢາຍວັກຊີນສາມາດຕອບໂຈດໄດ້ ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດສົ່ງທັນເວລາ ແລະ ປອດໄພໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຊິ່ງຄວາມຕ້ອງການດ້ານອຸປະກອນການແພດມີຄວາມສຳຄັນ, ໂດຍສະເພາະໃນເວລາເກີດພະຍາດລະບາດ.

ຄວາມທົນທານ ແລະ ຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງເຄື່ອງມື Bosch ຊ່ວຍໃຫ້ທີມງານສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຈາກທຸກທີ່ທຸກເວລາ - ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ. ນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໄລຍະການບິນທົດລອງຄັ້ງທຳອິດຂອງທີມງານ ໃນເຂດພູພຽງຂອງປາປົວນິວກິນີ.

ຄັງຮູບພາບ

ຈາກ "ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອຊີວິດ" ເພື່ອຊ່ວຍຊີວິດ. Bosch ແລະ Yonah ກຳລັງຮວບຮວມຊັບພະຍາກອນ, ຊ່ຽວຊານ ແລະ ເຄື່ອງມືເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຮູ້ເຖິງສັກກະຍະພາບໃນການນຳໃຊ້ໂດຣນອັດຕະໂນມັດ ໃນການຈັດສົ່ງວັກຊີນ, ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກທີ່ສຸດ.

Yonah
Yonah
Yonah
Yonah
Yonah
/

85%

ທ່ານຮູ້ບໍ່? 85% ຂອງຜູ້ຄົນໃນປາປົວນິວກິນີອາໄສຢູ່ໃນພື້ນທີ່ຊົນນະບົດທີ່ມີພື້ນດິນຫຼຸບໂນນ.

ພວກເຮົາຫວັງວ່າທີມງານຂອງພວກເຮົາຈະສານຕໍ່ແຮງບັນດານໃຈ ແລະ ແຮງຂັບເຄື່ອນ ເພື່ອນຳເອົາຊີວິດໄປສູ່ຊຸມຊົນທີ່ໂດດດ່ຽວທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ການບໍລິການ, ເນື່ອງຈາກພວກເຂົາເຮັດວຽກກັບຜະລິດຕະພັນຂອງ Bosch ແລະ ຮັບຮູ້ຄຸນຄ່າທີ່ພວກເຂົາຍຶດຖື.

SRIRAM SAMI, ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ YONAH

ໂຄງການ Yonah

Yonah ແນໃສ່ແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານການຂົນສົ່ງສິນຄ້າໃນພື້ນທີ່ຊົນນະບົດ ແລະ ຫ່າງໄກສອກຫຼີກບ່ອນທີ່ພາກພື້ອນດິນເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ແລະ ຂາດພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ເໝາະສົມ. ທີມງານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງໂດຣນສົ່ງສິນຄ້າທາງການແພດ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນໂດດດ່ຽວ ແລະ ປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງສາທາລະນຸປະໂພກຂັ້ນພື້ນຖານ.

Yonah ນຳເອົານັກສຶກສາຄະນະວິສະວະກຳ ແລະ ຄອມພິວເຕີຜູ້ທີ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໃນໂລກ ມາຢູ່ຮ່ວມກັນ.

ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ