ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ
ຄວາມຍືນຍົງ, ຄ່ານິຍົມ, ແລະ ການປະຕິບັດຕາມກົດລະບຽບ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົາ

ສຳລັບ Bosch Group, ຄວາມຍືນຍົງໝາຍເຖິງການຮັກສາຄວາມສຳເລັດໄລຍະຍາວຂອງບໍລິສັດ ໃນຂະນະເວລາດຽວກັນກໍ່ຈະມີການປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມທາງທຳມະຊາດສຳລັບຄົນລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພະລັງງານທົດແທນມີລາຄາບໍ່ແພງເກີນໄປ ແລະ ການເຄື່ອນຍ້າຍທີ່ປອດໄພຂຶ້ນ, ສະອາດຂຶ້ນ, ແລະ ປະຢັດຫຼາຍຂຶ້ນ, ແລະ ເພື່ອພັດທະນາຜະລິດຕະພັນທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມໃນທົ່ວທຸກດ້ານ.

ຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ — ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສ້າງຂຶ້ນ

ຄ່າ​ນິຍົມ​ຂອງ​ພວ​ກ​ເຮົາ​ສະທ້ອນ​ເຖິງ​ແບບ​ວິທີ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດຂອງພວກເຮົາ​: ຈັນ​ຍາ​ບັນ​ທາງ​ອາຊີບ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ການດຳ​ເນີນ​ງານ​ກັບ​ບັນດາ​ຫຸ້ນ​ສ່ວນ​ທຸລະ​ກິດ​, ນັກ​ລົງທຶນ, ພະນັກງານ ​ແລະ ສັງຄົມຂອງພວກເຮົາ.

Robert Bosch
ໃນໄລຍະຍາວ, ວິທີການທີ່ຊື່ສັດ ແລະ
ຍຸຕິທຳໃນການດຳເນີນທຸລະກິດ
ຈະເປັນວິທີທີ່ມີຜົນກຳໄລຫຼາຍທີ່ສຸດເລື້ອຍໆ.
Robert Bosch, 1921
ເຄື່ອງໝາຍໂລໂກ້ "ພວກເຮົາຄື Bosch" ທີ່ Bosch ໃນຢາເກຊິ, ປະເທດຈີນເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ພິສູດວຽກງານຂອງພວກເຮົາ.

ພວກເຮົາຄື Bosch

ຖະແຫຼງການພາລະກິດຂອງພວກເຮົາອະທິບາຍເຖິງສິ່ງທີ່ຜັກດັນພວກເຮົາ, ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາມີເໝືອນກັນ, ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄັດຄ້ານ. ພວກເຮົາຕ້ອງການຝາກຮ່ອງຮອຍທີ່ຍືນຍາວໄວ້ໃນໂລກ — ທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໂດຍທີມງານທີ່ໂດດເດັ່ນໜຶ່ງດຽວ.

ການປະຕິບັດ​ຕາມ

ຢູ່ທີ່ Bosch, ການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄ່ານິຍົມຂອງບໍລິສັດ.

ຈຸດປະສົງຂອງກົດລະບຽບທີ່ບັງຄັບໃຊ້ທົ່ວໂລກຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງເພື່ອຮ່ວມງານ ແລະ ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ຕະຫຼອດຈົນລູກຄ້າ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນຂອງພວກເຮົາ.

ຕາມຖະແຫຼງການດ້ານພາລະກິດ “ພວກເຮົາຄື Bosch” ຂອງພວກເຮົາ ເວົ້າວ່າ, “ພວກເຮົາສັນຍາສະເພາະສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສາມາດຈັດສົ່ງໄດ້, ຍອມຮັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ມີຜົນຜູກພັນ, ແລະ ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍໃນທຸກໆທຸລະກຳທາງທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ.” ເພື່ອເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງຫຼັກການນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ມີການສະຫຼຸບເຖິງໜ້າທີ່ຂອງພວກເຮົາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ກຳນົດທາງກົດໝາຍ ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານຈາລິຍະທຳໃນຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດຂອງການດຳເນີນທຸລະກິດທີ່ບັງຄັບໃຊ້ທົ່່ວໂລກ. ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດໃນການດຳເນີນທຸລະກິດເປັນແນວທາງສຳລັບວິທີການດຳເນີນທຸລະກິດ.

Bosch ມີລະບົບການປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍທົ່ວໂລກ ນຳພາໂດຍຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍປະຕິບັດຕາມ ຜູ້ທີ່ລາຍງານໂດຍກົງຫາຄະນະກຳມະການຝ່າຍການບໍລິຫານ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີພະແນກປະຕິບັດຕາມຂອງບໍລິສັດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍປະຕິບັດຕາມໃນທຸກໆໜ່ວຍງານ ແລະ ພາກພື້ນ.

ມາດຕະການປ້ອງກັນ ແລະ ກວດສອບລວມເຖິງຫຼັກການຄວບຄຸມແບບຄູ່, ການໝູນວຽນໜ້າທີ່ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ, ຕະຫຼອດຈົນການກວດສອບຢ່າງປົກກະຕິໄດ້ຮັບການອອກແບບມາເພື່ອຮອງຮັບລະບົບການປະຕິບັດຕາມທີ່ມີຄ່າຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນີ້ ພວກເຮົາຍັງມີໂຄງການຝຶກອົບຮົມການປະຕິບັດຕາມຂໍ້ບັງຄັບສຳລັບເພື່ອຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສ້າງ “ການສົນທະນາການປະຕິບັດຕາມ,” ເຊິ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການປະຕິບັດຕາມ ລະຫວ່າງຜູ້ບໍລິຫານ, ບໍລິສັດໃນເຄືອ, ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍປະຕິບັດຕາມ.

Stefan Hartung

ນອກຈາກນີ້ ລະບົບການປະຕິບັດຕາມຍັງລວມເຖິງສາຍດ່ວນສຳລັບການລາຍງານ, ເຊິ່ງຜູ້ຮ່ວມງານ, ຫຸ້ນສ່ວນທາງທຸລະກິດ, ແລະ ບຸກຄົນທີສາມສາມາດໃຊ້ເພື່ອລາຍງານຄວາມຜິດປົກກະຕິໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ. ພຶດຕິກຳທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ສອດຄ່ອງຕາມກົດໝາຍ ບໍ່ໄດ້ຢຸດຢູ່ທີ່ຂອບເຂດຂອງບໍລິສັດ. ດ້ວຍເຫດນີ້, ພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້ສ້າງຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດສຳລັບຜູ້ສະໜອງ, ເຊິ່ງກຳນົດຫຼັກການ ແລະ ຂໍ້ກຳນົດຕ່າງໆສຳລັບການຮ່ວມມືກັບ Bosch. ພວກເຮົາດຳເນີນການກວດສອບຢ່າງປົກກະຕິ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າຜູ້ສະໜອງຂອງພວກເຮົາໄດ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການເຫຼົ່ານີ້. ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢ່າງວ່ອງໄວເຊັ່ນນີ້, ພວກເຮົາຈະທົບທວນລະບົບການປະຕິບັດຕາມຂອງພວກເຮົາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດປັບກົດລະບຽບ ແລະ ຂະບວນການຂອງພວກເຮົາໄປສູ່ການພັດທະນາດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ດ້ານເທັກນິກໃໝ່ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

ການດາວໂຫຼດ

ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດທາງທຸລະກິດ

ຫຼັກປະພຶດປະຕິບັດທາງທຸລະກິດ

ລະຫັດປະຕິບັດສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ລະຫັດປະຕິບັດສໍາລັບຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດ

ຄໍາ​ຖາມ​ທີ່​ມັກ​ຖາມເລື້ອຍໆ

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.

ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຫາພວກເຮົາ