Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
ຜະລິດ​ຕະພັນ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ

ຢູ່ເຮືອນ

ເທັກໂນໂລຊີທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບບ້ານ ແລະ ສວນຂອງທ່ານ.

ຕັດຫຍ້າເດີ່ນຫຍ້າ ແລະ ຕັດຂອບເດີ່ນຫຍ້າ — ທັງໝົດເຮັດສຳເລັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ ກັບ Bosch.

ເຄື່ອງມືເຮັດສວນ

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເກີດມາດ້ວຍທັກສະການເຮັດສວນທີ່ເກັ່ງຫລືບໍ, ເຄື່ອງມືເຮັດສວນຂອງ Bosch ຈະເຮັດໃຫ້ເກັ່ງໃນດ້ານນີ້ໄດ້. ປ່ຽນຮູບພຸ່ມໄມ້ ແລະ ຕົ້ນໄມ້ຊະນິດເຕ້ຍໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ, ຕັດແຕ່ງຂອບສະໜາມຫຍ້າທີ່ບໍ່ເປັນລະບຽບໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ, ແລະ ຕັດພຸ່ມໄມ້ ແລະ ໃບໄມ້ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ. ສ້າງສວນແຫ່ງຄວາມຝັນຂອງທ່ານດ້ວຍເຄື່ອງມື ແລະ ອຸປະກອນເສີມທີ່ຫຼາກຫຼາຍ — ແລະ ມີຄວາມສຸກໃນຂະບວນການນີ້.

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.