ຂ້າມໄປຫາເນື້ອຫາຫຼັກ
Bosch ​ໃນ​ ປະ​ເທດ​ລາວ

ແຈ້ງການທາງດ້ານກົດໝາຍ

For users of the internet pages of Robert Bosch (South East Asia) Pte Ltd

© ລິຂະສິດ

ສະຫງວນລິຂະສິດ. ຂໍ້ຄວາມ, ຮູບ, ຮູບພາບແຕ້ມ, ສຽງ, ການເຮັດກາຕູນ ແລະ ວີດີໂອຕ່າງໆ ພ້ອມທັງການລຽບລຽງ ທຸກສິ່ງດັ່ງກ່າວຢູ່ໃນ Websites ຂອງ Bosch ແມ່ນຈະຖືກປົກປ້ອງດ້ວຍລິຂະສິດ ແລະ ສິດທິໃນການປົກປ້ອງດ້ານ ການໂຄສະນາສິນຄ້າອື່ນໆ. ຝ່າຍທີສາມຈະບໍ່ສາມາດລອກແບບ, ເຜີຍແຜ່, ດັດແປງ ຫຼື ເຂົ້າເຖິງ ເນື້ອໃນຂອງເວັບໄຊ ເຫຼົ່ານີ້ເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານການໂຄສະນາສິນຄ້າຕ່າງໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບາງເວັບໄຊ ຂອງ Bosch ຈະປະກອບມີຮູບທີ່ ຂຶ້ນຢູ່ກັບລິຂະສິດຂອງຝ່າຍທີສາມ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ

ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າທັງໝົດທີ່ມີຢູ່ໃນ websites ຂອງ Bosch ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ ຈາກ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າໄດ້ລະບຸເປັນຢ່າງອື່ນເທົ່ານັ້ນ. ກໍລະນີແບບນີ້ ແມ່ນຈະໃຊ້ກັບ ກາສິນຄ້າ, ປ້າຍ, ກາບໍລິສັດ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍຕ່າງໆ ຂອງ Bosch. ກາສິນຄ້າ ແລະ ອົງປະກອບໃນການອອກແບບຕ່າງໆທີ່ນໍາໃຊ້ ຢູ່ໃນໜ້າເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນເປັນຊັບສິນທາງປັນຍາຂອງບໍລິສັດ ໂຣເບີດ ບອສຈ໌ GmbH(Robert Bosch GmbH), ປະເທດ ເຢຍລະມັນ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຮັບປະກັນ

Websites ນີ້ຖືກຮຽບຮຽງດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງຢ່າງເຕັມທີ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈະບໍ່ສາມາດຮັບປະກັນວ່າຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ ໃນ websites ດັ່ງກ່າວນີ້ມີຄວາມຊັດເຈນ ແລະ ຖືກຕ້ອງໝົດ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ທຸກໆຄວາມເສຍຫາຍບໍ່ວ່າ ຈະເປັນຜົນລັບໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການນໍາໃຊ້ websites ນີ້, ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າມັນແມ່ນເກີດຂຶ້ນຈາກ ເຈດຈໍານົງ ຫຼື ຄວາມປະມາດ ຂອງ Bosch ອັນມີຂໍ້ມູນອ້າງອີງຊັດເຈນເທົ່ານັ້ນ.

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໃບອະນຸຍາດ

ຊັບສິນທາງປັນຍາທີ່ມີຢູ່ໃນ Websites ຂອງ Bosch ເຊັ່ນ: ສິດທິບັດ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ ລິຂະສິດຕ່າງໆ ແມ່ນຈະໄດ້ ຮັບການປົກປ້ອງທັງໝົດ. Websites ນີ້ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ນໍາໃຊ້ຊັບສິນທາງປັນຍາໃດໆຂອງບັນດາບໍລິສັດ ຂອງ ກຸ່ມ ບໍລິສັດ ບອສຈ໌ (Bosch) ຫຼື ຂອງ ຝ່າຍທີສາມ.

ການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງອອນໄລ (ODR)

ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງອອນໄລ (ODR): ຄະນະກໍາມະການເອີຣົບຈະມີແພລທ໌ຟອມ(Platform) ສໍາລັບການ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງທາງ Online. ແພລທ໌ຟອມ (Platform) ດັ່ງກ່າວນີ້ສ້າງຂຶ້ນສະເພາະເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກສໍາລັບການ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງນອກສານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂໍ້ຜູກມັດໃນສັນຍາຕ່າງໆຢູ່ໃນບັນດາສັນຍາ ວ່າດ້ວຍ ການຂາຍ ແລະ ການບໍລິການ ທາງOnline.

ທ່ານສາມາດຄົ້ນຫາແພລທ໌ຟອມ(Platform)ໄດ້ທີ່ http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

ພວກເຮົາຈະບໍ່ກ້າວໄປສູ່ຂັ້ນຕອນການແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງນອກສານ ກ່ອນສໍາເລັດການໄກ່ເກ່ຍລະຫວ່າງຄະນະໄກ່ເກ່ຍ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້.