Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

ຜະລິດ​ຕະພັນ ​ແລະ ການ​ບໍລິການ

ໃນລົດຂອງທ່ານ, ຢູ່ທີ່ບ້ານ, ຫຼື ຢູ່ທີ່ບ່ອນເຮັດວຽກ — ເທັກໂນໂລຊີ Bosch ເຮັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫຼາຍດ້ານຂອງຊີວິດ.

ຄົນຂັບລົດກຳລັງຊອກຫາເດີ່ນຈອດລົດຟຣີ. ດ້ວຍທີ່ຈອດລົດຕາມຊຸມຊົນຂອງ Bosch ທ່ານຈະພົບກັບພື້ນທີ່ຈອດລົດຟຣີໃນເວລາບໍ່ດົນ, ໂດຍສະເພາະໃນເມືອງໃຫຍ່.

ຄວາມ​ສາມາດ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ

Bosch ພັດທະນາການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານການເຄື່ອນທີ່ໃໝ່. ບໍ່ວ່າຈະເປັນພາຫານະສ່ວນຕົວ ຫຼື ເຊີງພານິດ, ການບໍລິການຂົນສົ່ງຕໍ່ເນື່ອງ, ການຈັດການຂະບວນລົດ, ຫຼື ໂຄງສ້າງພື້ນຖານດ້ານການຂົນສົ່ງອັດສະລິຍະ, Bosch ໄດ້ນຳເອົາເທັກໂນໂລຊີດ້ານພາຫານະ, ຂໍ້ມູນຄລາວ, ແລະ ການບໍລິການຕ່າງໆເຂົ້າຮ່ວມກັນ ເພື່ອນຳສະເໜີການແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ສົມບູນແບບ.

ຄູ່ຜົວເມຍນອນຢ່າງສະບາຍເທິງຕຽງນອນຂອງພວກເຂົາໃນເຮືອນຂອງລາວດ້ວຍເທັກໂນໂລຊີ Bosch Smart Hime.

ຢູ່ເຮືອນ

Bosch ສະເໜີການແກ້ໄຂບັນຫາແຕ່ລະຢ່າງໃຫ້ທ່ານສຳລັບເຮືອນຂອງທ່ານ ເພື່ອໃຫ້ຊີວິດຂອງທ່ານງ່າຍຂຶ້ນທຸກໆວັນ.

ຜູ້ຮ່ວມງານກຳລັງຕິດຕາມຂະບວນການຜະລິດຢູ່ຊັ້ນຮ້ານຄ້າ, ໂດຍໃຊ້ແທັບເລັດ ແລະ ເຄື່ອງມືອຸດສະຫະກຳ 4.0 ຂອງ Bosch.

ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

Bosch ສະເໜີຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເປັນນະວັດຕະກຳໃໝ່ສຳລັບອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.