Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48IC-logoutIC-upIcon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist
Robert Bosch ກຳລັງຢືນຢູ່ລະຫວ່າງຜູ້ຮ່ວມງານຂອງລາວ.
ປະຫວັດຂອງພວກເຮົາ

ເລື່ອງກ່ຽວກັບຄວາມສຳເລັດຂອງພວກເຮົາ

ໃນປີ 1886, Robert Bosch ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງ “ໂຮງສ້ອມແປງສຳລັບວຽກກົນຈັກໝັກທີ່ແນ່ນອນ ແລະ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ” ໃນສະຕຸບກາດ. ນີ້ຄືການເກີດຂຶ້ນຂອງບໍລິສັດທີ່ດຳເນີນງານໃນປະຈຸບັນທົ່ວໂລກ. ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນ, ມັນກໍ່ໂດດເດັ່ນດ້ວຍພະລັງແຫ່ງຄວາມຄິດໃໝ່ໆ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນທາງສັງຄົມ.

Robert Bosch

ຢ່າລືມຄວາມເປັນມະນຸດຂອງທ່ານ, ແລະ ການເຄົາລົບ ກຽດສັກສີຄວາມເປັນມະນຸດໃນການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັບຄົນອື່ນ.

Robert Bosch, 1931

ຕິດຕໍ່ກັບ Bosch

ພວກເຮົາກຳລັງລໍຖ້າຄຳຖາມຂອງທ່ານ.